[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาให้เอกชนดำเนินกงานรักวาดขยะ มูลฝอย ในเขตเทศบาล

อังคาร ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้เอกชนดำเนินงานกวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล
………………………………
 
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาให้เอกชนดำเนินงานกวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลฯ  บริเวณถนนเรืองราษฏร์ ถนนชาติเฉลิม ถนนเพิ่มผล ถนนชลระอุ ถนนลุวัง ถนนกำลังทรัพย์ ถนนดับคดี ถนนทวีสินค้า ถนนผาดาด ถนนราษฏร์พาณิชย์ ถนนกิจผดุง ถนนบำรุงสถาน และที่ขายของบริเวณห้องสมุด (ถนนทุกสายรวมซอยแยกทั้งหมด)   มีความยาวรวม 26,265 เมตร ประมาณการราคากลางค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเดือนละ166,000.-บาท มีกำหนด 8 เดือน เป็นเงิน 1,328,000.-บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2555  วันที่ 30 กันยายน 2555 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพ รับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
       กำหนดดูสถานที่ วันที่  23 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 11.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม-งานจะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่ปฏิบัติงานด้วยตนเองจะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้  โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ปฏิบัติงานเทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของการปฏิบัติงานแล้ว
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 - 23  มกราคม 2555  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และจะประกาศผลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ในวันที่  24 มกราคม 2555  
                กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 มกราคม  2555 ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทศบาลเมืองระนอง (หลังเก่า) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 .-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 10 – 23 มกราคม  2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th 
 
ประกาศ ณ วันที่ 10  มกราคม พ.ศ. 2555
 
                                                                                                                           (นายพินิจ  ตันกุล)
                                      รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน
                                              นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
เข้าชม : 673


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com