[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ

อังคาร ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ
.......................................................
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้ายตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ( G.V.W ) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีโคมไฟสัญญาณวับวาบ  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) จำนวน 1 คัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
รถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนและจะต้องได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยต้องสำเนาเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ในวันยื่นซองสอบราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
งบประมาณอนุมัติจ่ายขาดจากเงินสะสม/ราคากลาง ในการประมูลซื้อเป็นเงิน2,900,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) )                                
    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
    3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
           5.จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว  กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  ระหว่าง เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 น.
          
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 1 10 กุมภาพันธ์   2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th         
 
                       ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555
 
 
 
                                                                                           (นายพินิจ   ตันกุล)
                                 รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน
                                           นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 
 
 


เข้าชม : 1093


ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยท่าเมือง 1 13 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนกำลังทรัพย์จากสะพานระหัดล่าง - หน้า รพ.ระนอง 12 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 43 และงานสายเมนไฟฟ้า รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารยี่โถ รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม 11 / มี.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com