[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมสาธารณะ พร้อมห้องอเนกประสงค์ บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ

อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2555


                                             ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
         เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมสาธารณะ พร้อมห้องอเนกประสงค์ บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ
 
                                                                                                                        …………………………………………
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมสาธารณะ ขนาด 4.00
x
6.00 เมตร  พร้อมห้องอเนกประสงค์  ขนาด 4.00 x 3.00 เมตร  บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง
ดังรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 012/2554
ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 อนึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 200,000.-บาท
กำหนดดูสถานที่ วันที่ 20 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-09.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (ห้องงานพัสดุฯ ) ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ วันที่ 3 – 20 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 .   ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนองกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  23 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่ 23 เมษายน 2555 
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500 .- บาท   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่ 3 – 20 เมษายน 2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th        
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555


เข้าชม : 957


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com