[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนเลียบคลองหาดส้มแป้นฯ

พุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


 

 
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
.......................................................
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนเลียบคลองหาด
ส้มแป้นบริเวณสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองระนอง งบประมาณจ่ายจากเงินสะสม 2,900,000.-บาท ราคากลางได้กำหนดไว้เป็นเงิน 2,739,000.-บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 026/2542, 018/2554    
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,369,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อย –
บาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกัน
 กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 2 กรกฎาคม   พ.ศ. 255510.00 – 10.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ห้องงานพัสดุฯ กองคลัง ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว ระหว่างเวลา 
  
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม   พ.ศ. 2555 ระหว่าง เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และจะแจ้งให้
ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาทราบภายใน วันที่ 12 กรกฎาคม   พ.ศ. 2555 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 5,000.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 13 22 มิถุนายน   พ.ศ. 2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838 ในวันและเวลาราชการ หรือ WWW.gprocurement.go.th
 
                  ประกาศ ณ วันที่ 13  มิถุนายน   พ.ศ. 2555
                                  
                                    (นายพินิจ  ตันกุล)
                          รองนายกเทศบาลเมืองระนอง
                     ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
 
 


เข้าชม : 656


ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยท่าเมือง 1 13 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนกำลังทรัพย์จากสะพานระหัดล่าง - หน้า รพ.ระนอง 12 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 43 และงานสายเมนไฟฟ้า รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารยี่โถ รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม 11 / มี.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com