[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

พุธ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555


 

ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร.วัดอุปนันทาราม
 
          เทศบาลเมืองระนองมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร.วัดอุปนันทาราม ตามรายการ ดังนี้
 
 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร.วัดอุปนันทาราม
จำนวน
รายการ
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองระนอง
                   
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนอง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๘๒-๓๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย พินิจ ตันกุล)
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง


เข้าชม : 848


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com