[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประมูลจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อังคาร ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง ประมูลจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
.......................................................
          ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล ทุกวัน   ถนน ตรอก ซอย   มีความยาวรวม 36,546.50 เมตร และนับจากขอบถนน ตรอก ซอย ไปอีก 2 เมตร   ยกเว้นพื้นที่ภายในชุมชนด่านท่าเมือง และชุมชน ระนองแลนด์ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม2556  ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 3,630,000.-บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 ตุลาคม   พ.ศ.2555 ระหว่าง เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาทราบภายใน วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม ถึง วันที่  17 ตุลาคม  พ.ศ. 2555  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838 ในวันและเวลาราชการ หรือ WWW.gprocurement.go.th
 
                             ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม   พ.ศ. 2555


เข้าชม : 643


ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยท่าเมือง 1 13 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนกำลังทรัพย์จากสะพานระหัดล่าง - หน้า รพ.ระนอง 12 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 43 และงานสายเมนไฟฟ้า รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารยี่โถ รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม 11 / มี.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com