[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้า-ขุดหลัง

จันทร์ ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
            เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถตักหน้า-ขุดหลัง
                                                        ..................................................
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้า – ขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ   เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า มีรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบ ต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ      มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.)    จำนวน 1 คัน    ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
รถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และจะต้องได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยต้องสำเนาเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ในวันยื่นซองสอบราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
งบประมาณอนุมัติจ่ายจากงบประมาณประจำปี 2555 ซึ่งได้ความเห็นชอบให้กันเงินไว้แล้ว ราคากลาง ในการประมูลซื้อเป็นเงิน 3,360,000.-บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) )                                
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                5. จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
 
                          กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ระหว่าง เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาในวันที่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม  1 พฤศจิกายน   2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th       
 
                     ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555


เข้าชม : 706


ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยท่าเมือง 1 13 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนกำลังทรัพย์จากสะพานระหัดล่าง - หน้า รพ.ระนอง 12 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 43 และงานสายเมนไฟฟ้า รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารยี่โถ รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม 11 / มี.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com