[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้า-ขุดหลัง

จันทร์ ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
            เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถตักหน้า-ขุดหลัง
                                                        ..................................................
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้า – ขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ   เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า มีรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบ ต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ      มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.)    จำนวน 1 คัน    ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
รถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และจะต้องได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยต้องสำเนาเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ในวันยื่นซองสอบราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
งบประมาณอนุมัติจ่ายจากงบประมาณประจำปี 2555 ซึ่งได้ความเห็นชอบให้กันเงินไว้แล้ว ราคากลาง ในการประมูลซื้อเป็นเงิน 3,360,000.-บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) )                                
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                5. จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
 
                          กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ระหว่าง เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาในวันที่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม  1 พฤศจิกายน   2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th       
 
                     ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555


เข้าชม : 656


ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับล่าสุด

      ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยภักดี เชื่อมทิวีสินค้า (ระยะที่ 2) 26 / เม.ย. / 2559
      ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนฝังกลบขยะ ที่เก็บได้ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง 2 / ก.ย. / 2558
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนให้บริการกวาดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาล 2 / ก.ย. / 2558
      ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 / ก.พ. / 2558
      ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนเรืองราษฎร์จากแยกซอยเขานิเวศน์ 1 ไปทางทิศเหนือถึงแยกโรงเรียนสตรีระนอง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 5 / ก.พ. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle