[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)

ศุกร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ครั้งที่ 3)
--------------------------------------
 
          ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บได้จากภายในเขตเทศบาล ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม 2556 ถึง  วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 5,701,500.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
            ๑.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
            ๒.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
            ๓.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
            ๔.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
          กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 26 ธันวาคม 255๕ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
          ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 500.- บาท   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ในระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม  ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838 ในวันและเวลาราชการ
 
                                ประกาศ ณ วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
 


เข้าชม : 790


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 / เม.ย. / 2562
      จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 / ก.พ. / 2562
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com