[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนซอยวัดพม่า

จันทร์ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2556


                                                                  
                                                  ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                                              เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนซอยวัดพม่า
                                                                ………………………………………
                             ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  ถนนซอยวัดพม่า ดังรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 011/2555 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงาน ที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็น      ผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อนึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  785,000.00 บาท
              กำหนดดูสถานที่  วันที่  2  พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ห้องงานพัสดุฯ กองคลัง (อาคารเทศบาลเมืองระนองหลังเก่า)  ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
                         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  19 เมษายน  พ.ศ. 2556 -  2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา  08.30 น. 16.30 น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                         กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  3 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่  19 เมษายน พ.ศ. 2556 -  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th     
 
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
    นายสมชาย  ข้ามสมุทร
นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 


เข้าชม : 573


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com