[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและตำบล.

ศุกร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและตำบล

เทศบาลเมืองระนองจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2561

                เมื่อระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองระนองได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนขึ้นในชุมชนจำนวน 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองระนอง และวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้จัดการประชุมระดับตำบล ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองระนอง

                การประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับชุมชนและตำบลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  รายละเอียดโครงการเพื่อพัฒนา ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนวน 8 โครงการ แผนการพัฒนาการศึกษา จำนวน 4 โครงการ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 1 โครงการ การพัฒนาการเมืองการบริหาร จำนวน 1 โครงการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการจัดประชุมแล้ว เทศบาลเมืองระนองจะได้มีการประกาศใช้แผนต่อไป///อังคณา วรนุช/3 ส.ค.61

เข้าชม : 99


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com