[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ทม.ระนองเปิดโครงการอบรมอปพร.รุ่นที่ ๗.

จันทร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561ทม.ระนองเปิดโครงการอบรมอปพร.รุ่นที่ 7

 

          วันนี้ (27 ส.ค. 61) เวลา 0๙.30 น. ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ เทศบาลเมืองระนอง ได้มีพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕61 โดยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ               และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมในพิธี

          นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า อาสาสมัครภาคประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน พ.ศ. ๒๕50

          นายกเทศมนตรีกล่าวต่ออีกว่า ดังนั้น ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองระนอง จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕61 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ มีจิตสำนึกในหน้าที่ พร้อมที่จะเสียสละ พิทักษ์ รักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีความพร้อมในการเผชิญเหตุตลอดเวลา สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยวัตถุประสงค์  เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองระนอง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน และหน่วยงานภาครัฐได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีจิตสำนึกในหน้าที่พร้อมที่จะเสียสละ พิทักษ์ รักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   เพื่อให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองระนอง เกิดความเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา

          กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕0 จำนวน 23 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่27 - 31 สิงหาคม รวม 5 วัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองระนองเข้าชม : 59


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com