[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองและชมรม อสม. จัดโครงการเฝ้าระวังคนไทยห่างไกลเอดส์.

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองและชมรม อสม. จัดโครงการเฝ้าระวังคนไทยห่างไกลเอดส์

วันนี้ (30 ส.ค.61 ) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมทินิดี ได้มีพิธีเปิดอบรมโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลเอดส์ โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกจากชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองระนอง

นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า   เนื่องจากโรคเอดส์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กล่าวคือจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอดส์สะสมมาแต่อดีต ได้เกิดอาการป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก  ทำให้ส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม  รวมถึงสถานการณ์แพร่ระบาดที่น่าเป็นห่วง  ซึ่งปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ระบบครอบครัว  โดยกลุ่มพ่อบ้านสู่แม่บ้าน ติดเชื้อถึงเด็กทารกอย่างครบวงจร  ซึ่งเกิดจากโอกาสหรือทางเลือกของแม่บ้านเป็นผู้รับเชื้อจากสามีอย่างไม่มีสิทธิเลือกหรือโอกาสปฏิเสธ  จากการมีเพศสัมพันธ์กับสามี 

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน  ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ประกอบกับสิ่งเร้าหรือแฟชั่นจากค่านิยมนำสมัยตามแบบวัฒนธรรมต่างชาติ  และการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ทำให้เด็กอยากรู้อยากเห็น เช่น   สื่อลามก ยั่วยุอารมณ์ จึงเกิดพฤติกรรมแสดงออกที่ไม่เหมาะสมกับวัย  เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การแสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ  การไม่เตรียมพร้อม การไม่รู้จักการป้องกันตัวเอง  ความประมาท จึงมักพบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  การทำแท้งเถื่อน

                เทศบาลเมืองระนองและชมรม อสม. ต.เขานิเวศน์  จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลเอดส์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์  และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยง จัดการอบรมระหว่างวันที่ 30 31 สิงหาคม 2561  ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองระนอง  วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง///อังคณา วรนุช/ข่าว/30/ส.ค./61เข้าชม : 69


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com