[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
กิจกรรมฝึกอาชีพทำขนมจีบและซาลาเปาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองระนอง.

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561กิจกรรมฝึกอาชีพทำขนมจีบและซาลาเปาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองระนอง

วันนี้ (30 ส.ค. 2561) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนองได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพการทำซาลาเปาและขนมจีบ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากเขตเทศบาลเมืองระนองจำนวน 30 คน

สืบเนื่องจากในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากกว่าคนวัยอื่นๆ ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด ในขณะที่ความสามารถในการปรับตัวของผู้สูงอายุจะลดลง อันเนื่องมาจากปัจจัยสำคัญ คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมากในหลายระบบ

การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการที่ดี เกิดความสุขทางจิตใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกอาชีพ ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรม และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมจีบและซาลาเปาจากตำบลทับหลี มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน จัดการฝึกสอนทั้งหมด 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 29 30 สิงหาคม //อังคณา วรนุช/ข่าว/30 ส.ค.61

เข้าชม : 72


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com