[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม .

พุธ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

 เทศบาลเมืองระนองร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อกระตุ้นเตือนและให้ความรู้ผู้สูงอายุในการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับวัย

                วันนี้ ( 5 ก.ย. 61 ) เวลา 09.00 น. ที่โรงยิมส์เนเซี่ยมเทศบาลเมืองระนอง มีพิธีโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน  นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเข้าร่วม   นางนิยดา  รุจิวิวัฒนกุล  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนองกล่าวรายงาน 

                  นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน  นายกเทศมนตรีเมืองระนอง  ประธานในพิธีกล่าวว่า  สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง เป็นประโยคทองของการรณรงค์ในการออกกำลังกาย พฤติกรรมส่วนบุคคล และการส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับความต้องกายของร่างกายมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขได้นโยบาย 3อ และ 2 ส.  เพื่อสุขภาพที่ดี 

                  เทศบาลเมืองระนองและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนอง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ  เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ที่มีเวลาว่างในการออกกำลังกายน้อยและมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคที่เรียกว่าภัยเงียบในอัตราสูงขึ้น  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมขึ้น  เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้กลุ่มเป้าหมายหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างจริงจังลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่เป็นภัยเงียบได้อย่างถาวร มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

                ซึ่งโครงการดังกล่าว  ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองระนอง กลุ่มเป้าหมาย 100 คน  วิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลระนอง ////อังคณา วรนุช / ข่าว /5 / ก.ย. / 61เข้าชม : 10


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองจัดแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด. 15 / ก.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า . 13 / ก.ย. / 2561
      ทม.ระนองจัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร. 13 / ก.ย. / 2561
      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น. 5 / ก.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม . 5 / ก.ย. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com