[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น.

พุธ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น

 ทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถ

นำความรู้จากการอบรม ไปต่อยอดสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                วันนี้ ( 5 ก.ย. 61 ) เวลา 09.300 น. ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนอง  มีพิธีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นโดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเขตเทศบาลเมืองระนองเข้าร่วม

            นายกเทศมนตรีเมืองระนอง  ประธานในพิธีกล่าวว่า  ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งสภาพบ้านเมืองประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้น เพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนพึ่งพาตนเองโดยน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่มาโดยตลอดมาประยุกต์ใช้ จึงนับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

                เทศบาลเมืองระนอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพ จึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปต่อยอดสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวต่อไป โดยกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมฝึกอาชีพการทำเบเกอรี่ ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม กิจกรรมฝึกอาชีพการตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จและกระโปรง  ซึ่งเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน   และกิจกรรมฝึกอาชีพการทำดิ้นดอกไม้ จะดำเนินการฝึกอบรมใน วันที่ 10-12 กันยายน  ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 25 คน  โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้ในการฝึกอบรม////

เข้าชม : 98


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562
      สภาพัฒฯ JICA เทศบาลเมืองระนอง ร่วมหารือพัฒนาเมืองระนองยั่งยืน. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com