[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ทม.ระนองจัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร.

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2561ทม.ระนองจัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร

เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลเมืองระนอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ตาม Thailand 4.0  โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่

                วันนี้ (13 ก.ย. 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมทินิดี ได้มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลเมืองระนอง โดยมีนายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยนายนริศ น้อยราช รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง นายสมเกียรติ ชิดเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเข้าร่วม จำนวน 70 คน

นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อเป็นทิศทางพัฒนาประเทศ  และจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มี จึงทำให้เทศบาลเมืองระนอง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเพื่อให้ประเทศชาติได้พัฒนาในทางที่ดีขึ้น ไปในแนวทิศทางเดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำหนดข้างต้น  ซึ่งการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้นั้น ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรนั้นเอง หากบุคลากรในท้องถิ่น ขาดความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาประเทศตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ฯและแผนพัฒนาฯข้างต้นได้เลย

ด้วยเหตุนี้ เทศบาลเมืองระนองจึงได้มีโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงขึ้น รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ในเรื่อง Thailand 4.0โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน และการรักษาวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ผู้ที่เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง และมีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถตอบสนองตอบความต้องการของประชาชน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป///อังคณา วรนุช/ ข่าว/13ก.ย.61เข้าชม : 4


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองจัดแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด. 15 / ก.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า . 13 / ก.ย. / 2561
      ทม.ระนองจัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร. 13 / ก.ย. / 2561
      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น. 5 / ก.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม . 5 / ก.ย. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com