[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด.

เสาร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองระนองจัดแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

 เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และปลอดภัยจากยาเสพ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคี โดยจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านจำนวน 8 ประเภท

วันนี้ ( 15 ก.ย. 61 ) เวลา 09.300 น. ที่สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง  มีพิธีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และและประชาในชุมชน 20 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมกิจกรรม

            นายกเทศมนตรีเมืองระนอง  ประธานในพิธีกล่าวว่า  ปัจจุบันสถานการณ์อาชญากรรมในสังคมไทย มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ตามสภาพการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัญหายาเสพติดให้โทษเป็นปัญหาอาชญากรรมที่สำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติ เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และมีแนวโน้มแพร่ระบาดรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น เป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน

                เทศบาลเมืองระนอง จึงได้จัดโครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และปลอดภัยจากยาเสพติด ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคี เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน ชุมชนและเทศบาล

                การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนทั้ง 20 ชุมชน โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 5 สี ได้แก่  สีส้ม สีเขียว สีฟ้า  สีชมพู

และสีกรมท่า กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างทีมชาย-ทีมหญิง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กีฬาพื้นบ้าน จำนวน 8 ประเภท คือ กีฬาตีล้อยาง/กีฬาแก้ปมซ่อนเงื่อน/กีฬารู้รักสามัคคี/กีฬาฮามาราธอน/กีฬากู้ระเบิด/ กีฬาส่งแป้ง/กีฬาชักเย่อ และกีฬาอะไรเอ่ย??? ////อังคณา วรนุช/15 /ก.ย./61เข้าชม : 78


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com