[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
แถลงการณ์เรื่อง การร้องเรียนตลาดเย็นสวนสุขภาพเทศบาลเมืองระนอง.

พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2561


แถลงการณ์เรื่อง  การร้องเรียนตลาดเย็นสวนสุขภาพเทศบาลเมืองระนอง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองระนอง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เช่าแผงตลาดเย็นสวนสุขภาพ (ขอสงวนนาม) เรื่องการบริหารจัดการตลาดเย็นสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองระนอง

ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผู้ร้องได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แม่ทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.จว.ระนอง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระนอง โดยมีความว่า

ตลาดเย็นเป็นพื้นที่สีเขียว และอยู่ในเขตเทศบาลฯ และชุมชนเมืองระนอง เป็นตลาดที่ผ่อนผัน ผ่อนปรน สำหรับคนระนองที่ไม่มีอาชีพได้ทำมาค้าขาย ตามเจตนารมณ์ของผู้ค้าขายและผู้รับผิดชอบ เเต่ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการไปตามหลักการต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ กำหนดตลาดไว้มีล็อคทั้งหมด 156 ล็อค แต่ละล็อคมีขนาด 2x3 เมตร ให้เช่าเดือนละ 300 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบการจัดการตลาดเย็นเทศบาลเมืองระนอง ปัจจุบันไม่เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ดังนี้

 1. เจ้าของแผงขายของในบัญชีรายชื่อมาขายจริงไม่ถึง 30 ราย มีการให้เช่าช่วงพื้นที่ในราคาแพงมาก คนที่มาขายไม่ใช่เจ้าของแผงที่แท้จริง

2. มีการให้เช่าเต็นท์ขายของในราคาที่สูง

 3. มีการจัดระบบไฟฟ้าให้เช่าในราคาที่สูง การติดตั้งไฟไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาซื้อของในตลาดแห่งนี้

4. เทศกิจไม่มาตรวจความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นปัจจุบัน

5. การจราจรบริเวณทางเข้าตลาดไม่เป็นระเบียบทั้งฝ่ายผู้ขาย และผู้มาใช้บริการซื้อขาย และรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่สัญจร ทั้งที่เทศบาลฯ ได้ใช้งบประมาณสูงมาตีเส้นจราจรไว้แล้ว

 6. เจ้าของจริงเช่าจากเทศบาลฯ เดือนละ 300 บาท ให้เช่าช่วงต่อ เดือนละ 3,000 บาท 6,000 บาท และ 9,000 บาท ถ้าเป็นรายวันบางล็อคราคา 300 บาท 200 บาท 100 บาท ต่อวัน

7. เมื่อค่าเช่าที่แพงราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่มาจำหน่ายก็แพง และมีปริมาณน้อย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบดู และไม่มีการบอกราคาสินค้าแต่ละประเภท 8. ผู้เช่าช่วงจะไม่ได้ถือหลักฐานและกฎระเบียบอะไรเลย แบบจำยอมมีหน้าที่จ่ายนอกระบบอย่างเดียว มีการทำแบบนี้มานานพอสมควร

9. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการตลาดโดยเจ้าของแผงบริหารจัดการอะไรไม่ได้ เพราะนายกเทศมนตรี หลายสมัยที่ผ่านมาก็ปล่อย ไม่มีการจัดการใดๆ เพราะนายกเทศมนตรีและเอกชนบางคนมีผลประโยชน์ทับซ้อนเลยช่วยกันปกปิดความจริง

กรณีร้องเรียนเรื่องดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่กำกับดูแลหลายหน่วยงานได้เร่งรัดให้เทศบาลเมืองระนองดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  เทศบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลเมืองระนองที่ 456/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง กรณี เรื่องร้องเรียนดังกล่าว ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของคณะกรรมการ สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เจ้าของแผงขายของในบัญชีรายชื่อมาขายจริงไม่ถึง 30 ราย มีการให้เช่าช่วงพื้นที่ในราคาแพงมาก คนที่มาขายไม่ใช่เจ้าของแผงที่แท้จริง

ข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูล ณ วันสำรวจ จำนวนผู้ที่มาขายของในตลาดเย็นมีจำนวน 134 แผง เป็นเจ้าของแผงที่แท้จริง 58 แผง (ร้อยละ 43.3)  และมีผู้เช่าช่วง 76 แผง (ร้อยละ 56.7) และจากการตอบแบบสอบถามพบว่า มีบุคคลให้เช่าช่วงในราคาแพงมากจริง และปรากฏว่าคนที่มาขายไม่ใช่เจ้าของแผงที่แท้จริงเป็นจำนวนมาก

                ประเด็นที่ 2 มีการให้เช่าเต็นท์ขายของในราคาที่สูง

ข้อเท็จจริง จากพ่อค้าแม่ค้าให้ถ้อยคำ พบว่า มีการให้เช่าเต็นท์เดือนละ 400 บาทต่อ 1 ล็อค (เฉลี่ยวันละ 13 บาท) และจากการตอบแบบสอบถามพ่อค้าแม่ค้าจำนวน 91 ราย พบว่า ร้อยละ 28.6 บอกว่าแพง ร้อยละ 47.2 บอกว่าไม่แพง และ ร้อยละ 24.2 ไม่ตอบแบบสอบถาม 

ประเด็นที่ 3 มีการจัดระบบไฟฟ้าให้เช่าในราคาที่สูง การติดตั้งไฟไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ข้อเท็จจริง จากการตอบแบบสอบถามพ่อค้าแม่ค้าจำนวน 91 ราย พบว่า ร้อยละ 22.0 บอกว่าแพง ร้อยละ 51.6บอกว่าไม่แพง และ ร้อยละ 26.4 ไม่ตอบแบบสอบถาม 

 ประเด็นที่ 4 เทศกิจไม่มาตรวจความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นปัจจุบัน

ข้อเท็จจริง จากการให้ถ้อยคำของพ่อค้าแม่ค้า พบว่า เคยเห็นเทศกิจมาตรวจความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มาแต่ไม่บ่อย

ประเด็นที่ 5 การจราจรบริเวณทางเข้าตลาดไม่เป็นระเบียบทั้งฝ่ายผู้ขายและผู้มาใช้บริการ

ข้อเท็จจริง จากการให้ถ้อยคำของพ่อค้าแม่ค้า พบว่า มีการจอดไม่เรียบร้อยในช่วงเวลาเร่งด่วน เวลา 16.00-17.30 น.

ประเด็นที่ 6 เจ้าของจริงเช่าจากเทศบาลเดือนละ 300 บาท มีบุคคลให้เช่าช่วงต่อเดือนละ 3,000 บาท 6,000 บาท และ 9,000 บาท ถ้าเป็นรายวันบางล็อคราคา 100-300 บาท ต่อวัน 

ข้อเท็จจริง พบว่า เจ้าของจริงเช่าจากเทศบาลเดือนละ 300 บาท และมีการให้เช่าช่วงตั้งเเต่ราคา 3,000 - 9,000 บาท  (ราคาเช่าแผงเฉลี่ย 3,558 บาทต่อเดือน ราคาสูงสุด 9,000 บาทต่อเดือน) 

ประเด็นที่ 7 เมื่อค่าเช่าที่แพงราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่มาจำหน่ายก็แพง และมีปริมาณน้อย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบดู และไม่มีการบอกราคาสินค้าแต่ละประเภท

ข้อเท็จจริง จากการสำรวจ พบว่า มีการติดป้ายราคาสินค้าบางอย่าง สินค้าประเภทผักไม่มีการติดป้ายราคา สินค้าประเภทแกงถุง และสินค้าประเภทผลไม้มีการติดป้ายราคา

ประเด็นที่ 8 ผู้เช่าช่วงจะไม่ได้ถือหลักฐานและกฎระเบียบอะไรเลย แบบจำยอมมีหน้าที่จ่ายนอกระบบอย่างเดียว มีการทำแบบนี้มานานพอสมควร

ข้อเท็จจริง จากการตอบแบบสอบถามของพ่อค้าแม่ค้า สรุปได้ว่าเป็นความพึงพอใจระหว่างผู้เช่าช่วงต่อกับผู้ให้เช่า

ประเด็นที่ 9 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการตลาดโดยเจ้าของแผงบริหารจัดการอะไรไม่ได้ เพราะนายกเทศมนตรีเทศบาลฯ หลายสมัยที่ผ่านมาก็ปล่อย ไม่มีการจัดการใดๆ เพราะนายกเทศมนตรีและเอกชนบางคนมีผลประโยชน์ทับซ้อนเลยช่วยกันปกปิดความจริง

ข้อเท็จจริง   จากการตอบแบบสอบถามของพ่อค้าแม่ค้า ส่วนใหญ่จะตอบว่าคณะผู้บริหารเทศบาลไม่มีผลประโยชน์ และบางส่วนตอบไม่ทราบ

การดำเนินการแก้ไขปัญหา  เทศบาลเมืองระนองในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หากเพิกเฉยไม่ปฏิบัติหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้

จึงได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนรวมทั้งพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระนอง พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด  และได้ประกาศให้ยกเลิกการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนจังหวัดระนองได้ใช้ประโยชน์สำหรับการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป   โดยให้ผู้ประกอบการขายสินค้า รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการขายสินค้า ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

 และในขณะเดียวกันเทศบาลได้ดำเนินการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่บริเวณตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้เป็นสถานที่ขายของชั่วคราว จนกว่าเทศบาลจะดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อใช้ดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้เทศบาลก็ยังได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งด้วย  และได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป

อนึ่ง สำหรับบุคคลที่นำพื้นที่บริเวณดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงต่อ โดยได้เรียกเก็บค่าเช่าในราคาที่แพง ถือเป็นการนำทรัพย์สินของทางราชการไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว (ขอสงวนนามกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้) เทศบาลฯ จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป////อังคณา วรนุช/20/ก.ย./61เข้าชม : 115


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com