[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เปิดโครงการ Open House.

ศุกร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2561ท้องถิ่นจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เปิดโครงการ Open House

ท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิดโครงการ Open House เพื่อนำเสนอผลงานของโรงเรียนและเด็กนักเรียน สร้างความสัมพันธ์และเวทีแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษา      วันนี้ (21 ก.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Open โดยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์เข้าร่วม

นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนอง ประธานในพิธีกล่าวว่า ด้วยยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้สถานศึกษาสร้างและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสู่สากล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ภายใต้การบริหารของเทศบาลเมืองระนอง มีความก้าวหน้าจนเข้าสู่มาตรฐานสากลดังกล่าว มีความเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่ดีในแวดวงการศึกษา

             โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จึงได้จัดโครงการ Open House เพื่อสนองนโยบายทางด้านการศึกษาของต้นสังกัดและภาครัฐบาล โดยกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการและผลงานด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม กลุ่มอาชีพการศึกษา และการศึกษาระดับปฐมวัย ตลอดจนมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการ เปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และห้องดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เป็นการสร้างความสัมพันธ์และเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน เพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนและครูในทุกๆ ด้าน /// อังคณา วรนุช/ข่าว/21ก.ย.61

เข้าชม : 87


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com