[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง.

พุธ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2562เทศบาลเมืองระนองกิจกรรมขับเคลื่อนแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งของจังหวัดระนอง ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการลดปริมาณขยะมูลฝอย

                วันนี้ (9 ม.ค. 62 )  ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รักษาการท้องถิ่นจังหวัด นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองและคณะผู้บริหารพนักงาน  ส่วนราชการ สถานศึกษาต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

              นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีกล่าวว่า   ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และมีแนวโน้มที่ปริมาณ ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ดังนั้น หากไม่เร่งรีบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น  และหากปล่อยทิ้งให้เกิดการสะสมเป็นระยะเวลานานจนเกินขีดความสามารถในการดำเนินการ  อาจก่อให้เกิดการปลดปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติ ทั้งจากการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน การเกิดเพลิงไหม้  ทัศนอุจาด รวมถึงการปลดปล่อยก๊าชมีเทน ซึ่งส่งผลต่อภาวะโลกร้อน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบมากมายต่อสุขอนามัยของประชาชนและสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

                การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดนโยบายให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง กลางทาง  และปลายทาง และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเกิดประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในขยะมูลฝอยให้มากที่สุด การจัดทำแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้งเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดระนอง  

                จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธี ได้กล่าวนำเพื่อประกาศเจตนารมณ์ ก่อนเดินเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ////อังคณา วรนุช/ข่าว/9/ม.ค./62เข้าชม : 55


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com