[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62.

อังคาร ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62

 เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                วันนี้ (12 ก.พ. 62 ) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนอง  มีพิธีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นโดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเขตเทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมจำนวน 30 คน

            นายกเทศมนตรีเมืองระนอง  ประธานในพิธีกล่าวว่า  ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งสภาพบ้านเมืองประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้น เพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนพึ่งพาตนเองโดยน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่มาโดยตลอดมาประยุกต์ใช้ จึงนับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

                เทศบาลเมืองระนอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพ จึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปต่อยอดสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวต่อไป โดยกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมฝึกอาชีพของที่ระลึก/ของชำร่วยจากดินปั้น กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากผ้าปาเต๊ะ    และกิจกรรมฝึกอาชีพการทำขนมไทยและขนมเบเกอรี่ แต่ละรุ่นจะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน  โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้ในการฝึกอบรม////อังคณา วรนุช / ข่าว /12 / ก.พ./ 62เข้าชม : 43


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล. 23 / เม.ย. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562. 13 / เม.ย. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ . 6 / เม.ย. / 2562
      การแข่งขันเปตองเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 1. 30 / มี.ค. / 2562
      บาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 19. 30 / มี.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com