[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจำปี 2560.

พุธ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2560เทศบาลเมืองระนองประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองระนองจัดสัมมนาคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้นำชุมชนให้เกิดความรู้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน  และนำความรู้พัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันนี้ (6 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมทินิดี ได้มีพิธีเปิดการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง จำนวน200 คนเข้าร่วม

                นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า ปัจจุบันแต่ท้องถิ่นได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และรับผิดชอบดูแลชุมชนของตนเอง สามารถดำเนินการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรในชุมชน ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาให้มากที่สุด ส่งเสริมให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีคณะกรรมการชุมชน เป็นแกนนำที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน

                นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวต่ออีกว่า เทศบาลเมืองระนอง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในด้านการให้บริการสาธารณะ  การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   ภารกิจหน้าที่โดยรวม คือ  การดูแลทุกข์สุขของประชาชน  การทำงานใกล้ชิดกับประชาชนนับว่าเป็นข้อดีประการหนึ่ง   ที่ทำให้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน  ทำให้สามารถสนองตอบต่อปัญหา  ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้ดี 

                ปัจจุบันเทศบาลเมืองระนอง ได้จัดตั้งชุมชนขึ้น จำนวน 20 ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระลง  จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ตนเองและของเทศบาล  เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน กับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานของเทศบาล เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาเทศบาลเมืองระนองให้น่าอยู่ต่อไป//// //อังคณา วรนุช/ข่าว /6 ก.ย.60เข้าชม : 71


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประจำปี 2561 . 12 / ก.พ. / 2561
      ผู้ว่าระนองและนายกเทศมนตรีเมืองระนองลงพื้นที่ติดตามการป้องกันน้ำท่วม . 7 / ก.พ. / 2561
      เทศบาลเมืองระนอง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ. . 7 / ก.พ. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 26 / ม.ค. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวร (วันยุทธหัตถี). 19 / ม.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com