[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ.

จันทร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2560เทศบาลเมืองระนองฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันนี้ (18 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองระนอง  ได้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรมฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยนายสันติ    ศุภสินถาวรกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน

                นายสันติ ศุภสินถาวรกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า การเกิดอัคคีภัยขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ใดๆ ก็ตาม   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน และย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่มากก็น้อย การขาดการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ถึงแม้ว่าบางครั้งหน่วยงานจะมีแผนในการเตรียมการป้องกันกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่หากขาดการฝึกซ้อมย่อมทำให้ขาดทักษะในการปฏิบัติ  หากเกิดอัคคีภัยขึ้นมาย่อมจะเกิดความสับสน ไม่สามารถเข้าระงับเหตุหรือสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ อาจทำให้เพลิงเกิดการลุกลามขยายวงกว้างเป็นเพลิงรายใหญ่ขึ้นได้ รวมทั้งการขาดความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

                เทศบาลเมืองระนองจึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานกิจกรรมฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีการเข้าเผชิญเหตุ โดยการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสำนักงานโดยการจำลองเหตุการณ์เสมือนการเกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                1. เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานความปลอดภัย   และอัคคีภัยในเบื้องต้น

                2.เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นและ สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้

                3. เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียจากเหตุอัคคีภัย  การช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น  

                4. เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ

                5. การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในหน่วยงานครั้งนี้ ยังถือเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย โดยมีพนักงานเทศบาลร่วมฝึกอบรมจำนวน 40 คน///อังคณา วรนุช/ข่าว /18 ก.ย.60เข้าชม : 69


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประจำปี 2561 . 12 / ก.พ. / 2561
      ผู้ว่าระนองและนายกเทศมนตรีเมืองระนองลงพื้นที่ติดตามการป้องกันน้ำท่วม . 7 / ก.พ. / 2561
      เทศบาลเมืองระนอง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ. . 7 / ก.พ. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 26 / ม.ค. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวร (วันยุทธหัตถี). 19 / ม.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com