[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล.

พุธ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองระนอง ได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์  เนื่องในวันเทศบาล โดยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน  นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองระนอง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันที่ 24 เมษายน ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเทศบาล โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ ให้ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนานาอารยะประเทศโดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล                       ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2441 และได้ขยายการตั้งสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่างๆ เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 ซึ่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 จนถึงปัจจุบัน

 สำหรับเทศบาลเมืองระนอง ได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลระนองเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479  ซึ่งขณะนั้นมีรายได้ประมาณ 30,000 บาทต่อปี  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง เดิมอาศัยส่วนหนึ่งของศาลากลางจังหวัดระนองหลังเก่า ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2482  ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ในที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของชมรมลูกเสือชาวบ้าน (บริเวณชุมชนเสือป่าในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2512 จึงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานในที่ดิน ณ  ถ.เพิ่มผล (ที่ตั้งในปัจจุบัน) /// อังคณา วรนุช/ข่าว/23 / เม.ย./ 61เข้าชม : 104


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com