[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส.

พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

เทศบาลเมืองระนองร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนอง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสจำนวน 10 ราย มอบเงินและสิ่งของ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น.  นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง พร้อมด้วยนางนียดา รุจิวิวัฒนกุล  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนอง และ คณะอสม.ลงพื้นที่ระนอง ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย ในเขตเทศบาลเมืองระนอง  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีจำนวนไม่ใช่น้อยที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง โดยบุตรหลานที่อยู่ในวันทำงานต้องไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัว ค่าครองชีพมีอัตราสูง ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ผู้สูงอายุบางรายมีชีวิตอยู่ตามลำพังด้วยเงินเบี้ยยังชีพ และบางรายมีโรคประจำตัวหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีโอกาสได้มาทำกิจกรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่างๆ บางรายอาจเกิดอาการน้อยใจหรือหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิต

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าในชีวิตและพร้อมที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นการการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยได้มอบสิ่งของสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินจำนวนหนึ่ง/// อังคณา วรนุช ข่าว/4พ.ค.61เข้าชม : 103


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com