[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 61.

ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองจัดฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 61

ทม.ระนองจัดอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย แก้ไขปัญหาเหตุไฟไหม้เบื้องต้น เพื่อลดความสูญเสีย วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองระนอง

                เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ได้มีการจัดโครงการ       ยุวอาสาสมัครป้องกันภัย นายสันติ ศุภสินถาวรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาเข้าร่วม

                นายสันติ ศุภสินถาวรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า โครงการอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัยนี้  ได้จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น ทั้งในขณะก่อนเกิดเหตุ และขณะเกิดเหตุการณ์  การแก้ไขปัญหาเหตุไฟไหม้เบื้องต้น  การใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งให้เยาวชนได้ตระหนักถึงอันตราย ความสูญเสียจากเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยกันในการเฝ้าระวังระงับเหตุอัคคีภัยในโรงเรียนและชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยให้ปลอดภัย

                ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มความรุนแรง และสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย

                สำหรับการการอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย การใช้เครื่องดับเพลิง       ถังเคมีเบื้องต้น ความรู้เรื่องแก๊ส เทคนิคการดับเพลิง วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองระนอง  /////อังคณา วรนุช / ข่าว/ 23 / พ.ค. / 61

เข้าชม : 74


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com