[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก.

จันทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

                เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ได้มีการจัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก โดยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง รับมอบหญ้าแฝกจาก นายสามารถ สร้อยทอง ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จำนวน 10,000 ต้น และได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ฝั่งถนนลุวัง ซึ่งเป็นที่ดินที่มีความลาดชัน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกในวันนี้เป็นโครงการรณรค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่า ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมคุณสมบัติของหญ้าแฝกที่พระองค์ท่านได้ทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ แบ่งออกเป็น

- ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน แนวหญ้าช่วยกักเก็บตะกอนดิน ช่วยลดความรุนแรงของน้ำที่ไหลบ่า ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารของพืช

- ด้านการฟื้นฟูบำรุงดิน ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน รักษาความชื้นในดิน ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำได้ดีขึ้นทำให้ดินโปร่ง และระบายอากาศในดินได้ดี และเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน

- ด้านรักษาสภาพแวดล้อม ช่วยรักษาคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ ดูดซับโลหะหนัก ช่วยบำบัดและกรองน้ำเสีย ป้องกันการพังของไหล่ถนน///อังคณา วรนุช/1 มิ.ย.61เข้าชม : 67


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com