[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองรับหนังสือเปิดผนึกและร่วมกิจกรรมวันจักรยานโลก.

จันทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561นายกเทศมนตรีเมืองระนองรับหนังสือเปิดผนึกและร่วมกิจกรรมวันจักรยานโลก

                เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.61เวลา 08.00 น. ณ บริเวณจวนเจ้าเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายพรเทพ ดิษยบุตร เลขาธิการสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดิน (ภาคใต้ตอนบน) เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันจักรยานโลก" โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง นายนริศ น้อยราช รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง ส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองระนองได้รับจดหมายเปิดผนึกจากสมาพันธ์ด้วย

                ทั้งนี้เนื่องจากการที่องค์การสหประชาชาติ(UN)ได้ประกาศให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันจักรยานโลก World Bicycle Day ด้วยเห็นความสำคัญของ จักรยานในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ SDGs ของ UN เอง เพราะการใช้จักรยานเป็นวิธีการขนส่งที่ง่าย ราคาไม่แพง พึ่งพาได้ สะอาดและยิ่งยืน เหมาะสมกับภาพแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงสามารถบูรณาการได้กับเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเขตเมือง

โดย UN ได้ประกาศปฏิญญาเชิญรัฐสมาชิกทั้งหมดในระบบสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ตลอดจนประชาสังคม รวมทั้งองค์การภาคเอกชนและภาคธุรกิจ ให้ร่วมมือโดยการรับเอาวันจักรยานโลกมาปฏิบัติใน 2 ประเด็น คือ เฉลิมฉลองและส่งเสริมความตื่นตัวต่อวันดังกล่าวและกระตุ้นให้รัฐสมาชิกเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมให้พลเมืองใช้จักรยานเพื่อการเดินทางด้วยการ บูรณาการประเด็นจักรยานรวมกับการพัฒนาด้วยอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คมนาคมและขนส่ง ตลอดจนด้านสุขภาพ  

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเล่นเกมส์ การเสวนาปัญหาและความต้องการของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และการยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เพื่อให้หน่วยงานราชการได้มีการบูรณาการและพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน    ในบรรยากาศแบบเป็นกันเองทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความสนุกเพลิดเพลินด้วย//////อังคณา วรนุช/3 มิ.ย.61เข้าชม : 107


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com