[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการ ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายเป็นศูนย์.

พุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการ ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายเป็นศูนย์

                วันนี้ 6 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดี ได้มีพิธีเปิดโครงการค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายเป็นศูนย์ โดยมีนายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองระนอง เข้าร่วม

                นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า  วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาระดับประเทศ โดยประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคสูงเป็นลำดับที่ 18 จาก 22 ประเทศ ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ในขณะที่ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จในการักษาค่อนข้างต่ำ ผู้ป่วยขาดความรู้ และบางส่วนในชุมชนยังไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัย การรักษาล่าช้า มารับบริการที่โรงพยาบาลเมื่อมีอาการมากแล้วและเสียชีวิตในที่สุด บางรายรับการรักษาไม่ต่อเนื่อง ขาดการรักษาอาจทำให้เกิดอาการดื้อยา และมีการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน

                จากการดำเนินการด้านวัณโรค พบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคมากขึ้นทุกปี ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ปี 2558 มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคจำนวน 10 ราย ปี 2559 มีผู้ป่วยวัณโรคจำนวน 15 ราย และปี 2560 มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 18 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ตำบลเขานิเวศน์ มีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี

ดังนั้นเทศบาลเมืองระนอง จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรคมากขึ้น และสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และเมื่อมีอาการสงสัยสามารถเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว และป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคในชุมชนได้ ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองระนอง วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองและโรงพยาบาลระนอง///////อังคณา วรนุช/6 มิ.ย.61เข้าชม : 117


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com