[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ.

ศุกร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561


เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ด้วยด้วยเครื่องมือการสอนคิด Thinking Tools ตามแนวทาง Thinking School King’s School เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา เพิ่มพูนทักษะ เทคนิคการเรียนการสอน

                วันนี้ (13 ก.ค.61) ที่เฮอริเทจแกรนคอนเวนชั่น ได้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้วยด้วยเครื่องมือการสอนคิด Thinking Tools โดยมีนายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมจำนวน 103 คน

นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ประธานในพิธีกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เทศบาลเมืองระนองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

การพัฒนาครูโดยวิธีการฝึกอบรมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคที่เหมาะสมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าและศักยภาพแห่งตน มีขวัญกำลังใจในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และองค์กร

                การฝึกอบรมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จำนวน 69 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น 103 คน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม ที่ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ในเรื่องของการนำแนวคิด ครูสอนคิด จากประเทศนิวซีแลนด์มาปรับใช้ในสถานศึกษา จนเกิดผลดีและเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษาไทย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ///อังคณา วรนุช/13ก.ค.61

เข้าชม : 107


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com