คู่มือประชาชน
เทศบาลเมืองระนอง

สำนักปลัด

          - คู่มือสำหรับประชาชน งานการเจ้าหน้าที่

          - คู่มือสำหรับประชาชน ดับเพลิง

          - คู่มือสำหรับประชาชน งานทะเบียนบัตร

          - คู่มือสำหรับประชาชน งานทะเบียนพาณิชย์

          - คู่มือสำหรับประชาชน เทศกิจ

          

คู่มือสำหรับประชาชน งานทะเบียน

          1 บุคคลมีรายการในทะเบียนบ้าน ประสงค์ขอเป็นเจ้าบ้าน
          2 การขอเลขที่บ้าน
          3 การขอเลขที่บ้าน (กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว)
          4 การรับแจ้งการรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้ง
          5 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
          6 การรับแจ้งเกิด (เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) อาคารที่มีบ้านเลขที่ รวมถึงสถานพยาบาล ท้องที่ที่เกิด
          7 การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
          8 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด (ระเบียบฯ ข้อ ๕๗)
          9 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด (ท้องที่อื่น)
          10 การรับแจ้งการเกิด (เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง) (ระเบียบฯ ข้อ ๕๙)
          11 การรับแจ้งการเกิด(เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี)
          12 กฎกระทรวงการพิสูจน์สถานะ การเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้
          13 การขอหนังสือรับรองการเกิด
          14 การรับแจ้งตาย (กรณีคนตายในท้องที่ ตายในบ้านหรือตายนอกบ้าน)
          15 การแจ้งตาย (กรณีคนตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)
          16 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
          17 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด และกรณีการรับแจ้งการตายเกินกำหนดสำนักทะเบียนอื่น
          18 การรับแจ้งตาย (กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร) (ระเบียบฯ ข้อ ๖๕)
          19 การรับแจ้งตาย (กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ) (ระเบียบฯ ข้อ ๖๖)
          20 การรับแจ้งตาย (กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายโดยผิดธรรมชาติ)
          21 การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ (ระเบียบฯ ข้อ ๖๙)
          22 การรับแจ้งการย้ายออก  (ระเบียบฯ ข้อ ๗๙)
          23 การรับแจ้งการย้ายเข้าอยู่ในบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๘๙)
          24 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (ระเบียบฯ ข้อ ๘๔)
          25 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (ระเบียบฯ ข้อ ๙๐)
          26 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ (ระเบียบฯ ข้อ ๘๗)
          27 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด (ระเบียบฯ ข้อ ๘๑)
          28 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (ระเบียบฯ ข้อ ๘๕)
          29 การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม (ระเบียบฯ ข้อ ๘๓)
          30 การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  (ระเบียบฯ ข้อ ๙๑)
         31 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๓) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙
         32 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๔) กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้าน
         33 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๕ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ
         34 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๖ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด)
         35 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๖๑) กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือ         
         36 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๖๒) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
         37 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๗) กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
         38 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๘) กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล
         39 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๙) กรณีบุคคลที่ได้มีการลงรายการ
         40 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๙๑) คนที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
         41 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๐ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประตัวคนต่างด้าว
         42 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๑ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
         43 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๒ กรณีคนที่ได้รับสัญชาติตามมาตรา ๗ ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติ

         44 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๒ กรณีคนที่ได้รับสัญชาติตามมาตรา ๗ ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติ (เพิ่มเติม)

         45 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๓)
         46 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๖)
         47 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๕)
         48 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๒)
         49 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๙)
         50 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๙)
         51 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๑ )
         52 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๑๑)
         53 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๑)
         54 การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๕)
         55 การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๕ (๑)
         56 การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๕ (๒
         57 การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบฯ ข้อ ๑๑๕ (๒)
         58 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒๖)
         59 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับ

        กองคลัง

        งานธุรการ

         1 คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วน
         2 คู่มือประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการบำนาญท้องถิ่น)
         3 คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการบำนาญท้องถิ่น)
         4 คู่มือประชาชน การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ
         5 คู่มือประชาชน การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
         6 คู่มือประชาชน การขอเงินกู้สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
         7 คู่มือประชาชน การสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)
         8 คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
         9 คู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์

          งานผลประโยชน์

         1 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
         2 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่
         3 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การชำระภาษีป้าย
         4 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          งานพัสดุ

         1 คู่มือสำหรับประชาชน การจัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับงานสอบราคา ประกวดราคา ประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

          กองช่าง

         1 คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน
         2 คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิ
         3 คู่มือประชาชน การอนุญาตก่อสร้าง
         4 คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
         5 คู่มือประชาชน คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒
         6 คู่มือประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
         7 คู่มือประชาชน คู่มือการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2
         8 คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
         9 คู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

         10 คู่มือประชาชน การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ตามมาตรา ๓๔

         11 คู่มือประชาชน การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒
         12 คู่มือประชาชน การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓
         13 คู่มือประชาชน การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร
         14 คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
         15 คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาต

         กองการศึกษา

         1 คู่มือประชาชน โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
         2 คู่มือประชาชน โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

         1 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
         2 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
         3 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
         4 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
         5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
         6 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
         7 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
         8 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
         9 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
         10 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
         11 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
         12 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
         13 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

         14 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

         15 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
         16 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

         17 คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

        18  คู่มือสำหรับประชาชน การขอการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

          กองสวัสดิการและสังคม

          งานข้อมูลข่าวสาร

          สถานธนานุบาล

 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com