23 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล.
จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันที่ 24 เมษายน ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเทศบาล โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ .
13 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562.
ภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รดน้ำผู้สูงอายุด้วยน้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ การแสดง การละเล่นพื้นเมืองและในเวลา .
6 / เม.ย. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ .
"วันจักรี" คือ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี .
30 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม
การแข่งขันเปตองเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 1.
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของเด็กเยาวชนและประชาชน ที่สนใจในกีฬาเปตองให้ได้มีโอกาสแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีในหมู่นักกีฬา เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ .
30 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม
บาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 19.
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของเด็กเยาวชน และประชาชนที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอลให้ได้มีโอกาสแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 .
26 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดกิจกรรมฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ.
เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอัคคีภัยเบื้องต้น และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ .
21 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น.
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาคูคลอง .
11 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในโรค แก่อสม.และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้.
11 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม
ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส.
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการที่ดี เกิดความสุขทางจิตใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกอาชีพ ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรม และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน .
4 / มี.ค. / 2562 : กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ.
ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณที่จะประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ณ บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน (บ่อพ่อ) และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร.
28 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง.
เพื่อให้วัดเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์กลางชุมชน และศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ .
28 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
สภาพัฒฯ JICA เทศบาลเมืองระนอง ร่วมหารือพัฒนาเมืองระนองยั่งยืน.
เพื่อพัฒนานโยบาย แนวคิด และกลไกการดำเนินงานของการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน สำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคในประเทศไทย .
28 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงไทยร่วมสมัย สูงวัยใกล้ตัวประเภทชาย.
28 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ยกเลิกการประกวดขับร้องเพลงไทยร่วมสมัย สูงวัยใกล้ตัว ประเภทหญิง.
12 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62.
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถ นำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
11 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ.
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีผู้สูงอายุในเขตเขานิเวศน์เข้าร่วม 30 คน จัดกิจกรรมจำนวน 6 วัน ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองระนอง.
7 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562.
เฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของชาวจีน ส่งเสริมการค้าขาย กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง .
5 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน.
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดระนองที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่องห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนเรืองราษฎร์ระหว่างวันและเวลาที่กำหนด โดยห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนเรืองราษฎร์ ตั้งแต่สี่แยกตลาดเก่า ถึงสามแยกโรงแรมรัตนสิน .
15 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง .
เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม จับฉลากของรางวัล ทายปัญหาชิงรางวัล การแสดงบนเวที ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 14.00 น. ผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง.
9 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง.
ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการลดปริมาณขยะมูลฝอย.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com