15 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง.
14 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์.
นักเรียนที่ผ่านการศึกษาจบหลักสูตรทั้งสามระดับ จำนวน 95 คน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียน เพื่อเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับขั้นสูงต่อไป.
11 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดสัมมนาถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน.
เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดระนอง รวมทั้งเพื่อให้สถิติอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง.
9 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ทำความสะอาดริมคลองหาดส้มแป้น โครงการทำดีถวายพ่อ .
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณพื้นที่ริมคลองหาดส้มแป้น ในโครงการทำดีถวายดีร่วมพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน .
4 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูระดับมัธยมศึกษา.
1 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ปศุสัตว์จังหวัดออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองระนอง.
เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดขึ้น .
24 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศเลื่อนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดเทศบาลเมืองระนอง.
19 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมือง.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีสวมยอดเสาหลักเมือง และทรงเปิดศาลหลักเมืองเมื่อปี พ.ศ.2533 .
19 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรม
เปิดแล้วเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง.
นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.
19 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรม
ปิถถนนเปิดงานตรุษจีนเรืองราษฎร์วันแรกสี่โมงเย็น.
ห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนเรืองราษฎร์ ตั้งแต่สี่แยกตลาดเก่าถึงสามแยกรัตนสิน วันที่ 8 ก.พ. สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืน วันที่ 9-10 ก.พ. ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน ในงานตรุษจีนเรืองราษฎร์ 8-10 ก.พ.59.
13 / ม.ค. / 2559 : กิจกรรม
พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองะระนอง.
ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 59 พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง .
9 / ม.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานวันเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมออกบูทแจกของรางวัล.
เทศบาลเมืองระนอง จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม จับฉลากของรางวัล ทายปัญหาชิงรางวัล การแสดงบนเวที ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง.
8 / ม.ค. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนองจับมือหลายหน่วยงาน ตรวจวัดสายตา ตัดแว่นให้เยาวชนและประชาชน.
เพื่อส่งเสริมการอ่านและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตคนไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และให้ผู้มีปัญหาทางสายตาได้รับการพิจารณาตรวจคัดกรอง ได้รับแว่นสายตาตามความเหมาะสม .
4 / ม.ค. / 2559 : กิจกรรม
งานวันเด็กทม.ระนอง แจกคูปองจับฉลากชิงของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเล่นฟรีตลอดงาน.
แจกคูปองจำนวน 4,000 ใบ เพื่อให้เด็กนำคูปองไปจับฉลากชิงของรางวัล ซึ่งจะแยกคูปองเป็นเด็กไทยและเด็กต่างด้าว โดยจะเริ่มแจกคูปองในเวลา 07.00 น. .
1 / ม.ค. / 2559 : กิจกรรม
ชาวระนองร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล.
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 80 รูป พร้อมกันนี้ พระเทพสิทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระนอง ได้ให้พรปีใหม่และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมในพิธี.
20 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรม
เปิดแล้วงานถนนคนเดินปีที่ 11 ต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานด้วยขบวนรำกลองยาว .
เพื่อการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาวระนอง ภายในงานงดภาชนะบรรจุอาหารด้วยโฟม เสาร์19 ธ.ค. 58 ถึงเสาร์ 9 เม.ย. 59 เวลา 17.00 ถึง 21.30 น จากแยกบางส้านถึงแยกตลาดพม่า.
17 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรม
พิธีวางดอกไม้จันทน์งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช.
นายพินิจ ตันกุล นายกเทศมนตรีเมืองระนอง และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลได้เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยประชาชนชาวระนองเป็นจำนวนมาก ที่วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง.
11 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad .
นายพินิจ ตันกุล นายกเทศมนตรีเมืองระนองได้นำทีมจากเทศบาลเมืองระนอง ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและ พนักงาน เข้าร่วม นอกจากนั้นยังรับผิดชอบดูแลในการจัดหาและดำเนินการบริการน้ำดื่มในจุดพักที่ 1 บริเวณหน้าเทศบาลเมืองระนองด้วย.
9 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรม
ชาวระนองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช.
ช่วงเช้าพิธีบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 88 พรรษา จากนั้นมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพร
2 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ระดับ 8.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/40 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com