23 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ก่อนวัยเรียน.
ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมรับผิดชอบและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้สุขภาพในช่องปากดีขึ้น.
16 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัด .
แข็งแรง เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครูและผู้บริหารในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ท
16 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและการปั่นจักรยาน (Walk and bike).
เป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ต่างๆ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดกิจกรรมนำร่อง คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณรอบโรงเรียน ต่อการเดินและการปั่นจักรยานของเด็กนักเรียน .
10 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประปาหยุดจ่ายน้ำ .
(เสาร์ที่ 10 ก.ย.59 ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการประสานท่อ PE ขนาด 110 มม. ใน ส่งผลให้น้ำประปาจะไม่ไหลในพื้นที่บริเวณตั้งแต่สี่แยกอนามัยด่าน ถึงสามแยกร่วมจิตร ฝั่งป่าชายเลน และบริเวณชุมชนหัวท่าทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป.
6 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพพนักงานเทศบาลสำหรับตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล).
6 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฎิบัติการ.
5 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด.
เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และปลอดภัยจากยาเสพติด ประชาชนในชุมชนได้ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน .
1 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
ผวจ.ระนอง เปิดให้เข้าชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง).
อัตราค่าบริการ เด็ก 20 บ. ผู้ใหญ่ 50 บ. ต่างชาติ 100 บ. เปิดตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 ปิดทุกวันจันทร์ โดยแบ่งการเข้าชมเป็นรอบๆ ละ 1 ชม. ชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อล่วงหน้า 1 วัน///.
31 / ส.ค. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส.
เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้ทราบและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง รวมทั้งได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน.
29 / ส.ค. / 2559 : กิจกรรม
Open House รร.ประชาธิปไตยตัวอย่าง.
เป็นการนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ และผลงานที่เกิดจากการดำเนินโครงการของเทศบาลบ้านขานิเวศน์ และโรงเรียนเครือข่ายประชาธิปไตย อันประกอบด้วย รร.สตรีระนอง รร.บ้านในวง รร.สหายวิทย์ และกลุ่มจักรยานปั่น กิน เที่ยว .
28 / ส.ค. / 2559 : กิจกรรม
พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศ จ.ระนอง.
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองระนอง ชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ โรงเรียนมัชฌิมวิทยา ต.มะมุ ส่วนทีมชายได้แก่ โรงเรียนบ้านสองแพรก ต.ลำเลียง .
24 / ส.ค. / 2559 : กิจกรรม
วิทยุการบินมินิวอลเล่ย์บอล ชิงชนะเลิศระดับจังหวัด.
เทศบาลเมืองระนอง ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2559 ที่โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองระนองมี 12 ทีมเข้าร่วม .
24 / ส.ค. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง.
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง.
24 / ส.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา .
ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร จุดเทียนถวายพระพรชัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ.
24 / ส.ค. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนอง ร่วมกับ รร. ในสังกัด เครือข่ายภาคประชาชน ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ .
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทยในการักษาความสะอาดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม .
24 / ส.ค. / 2559 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามจัดโครงการตลาดนัดวิชาการลานวัฒนธรรม.
เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ได้แสดงผลงานให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา .
29 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศมูลนิธิพระที่นั่งรัตนรังสรรค์.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำพระราชวังรัตนรังสรรค์(จำลอง) และกำหนดการคัดเลือก.
29 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดอบรมโครงส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม .
เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ การออกเสียงประชามติ และให้ความรู้ในเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลเมืองระนอง.
26 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลโรคเอดส์.
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับและแจกถุงยางอนามัย ในเขตพื้นที่เสี่ยง.
26 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม
ผลการแข่งขันฟุตซอลระดับเยาวชนชาย เทศบาลเมืองระนอง.
ระนอง มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 28 ทีม โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 10 ปีจำนวน 12 ทีม และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 16 ทีม .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/42 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com