29 / .. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดอบรมโครงส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม .
เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ การออกเสียงประชามติ และให้ความรู้ในเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลเมืองระนอง.
26 / .. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลโรคเอดส์.
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับและแจกถุงยางอนามัย ในเขตพื้นที่เสี่ยง.
26 / .. / 2559 : กิจกรรม
ผลการแข่งขันฟุตซอลระดับเยาวชนชาย เทศบาลเมืองระนอง.
ระนอง มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 28 ทีม โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 10 ปีจำนวน 12 ทีม และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 16 ทีม .
26 / .. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดการแข่งขันฟุตซอลระดับเยาวชนชาย.
วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดทักษะด้านความคิดและด้านกีฬา ได้สานสัมพันธ์โดยให้กีฬาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ .
21 / .. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศมูลนิธิพระที่นั่งรัตนรังสรรค์.
รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง).
21 / .. / 2559 : กิจกรรม
อบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร หลักสูตรควบภายใน.
เพื่อส่งเสริมให้บุคลาการในสังกัดทุกระดับ มีความรู้เข้าความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การประเมินผล และการจัดทำรายงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสี่ยง .
8 / .. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสำหรับตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล).
30 / .. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ.
29 / .. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมกองทุนสวัสดิการชุมชน.
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าและเข้าถึงกองทุน เป็นการขยายเครือข่ายและสร้างสมาชิก ให้ครอบคลุมและทั่วถึง.
28 / .. / 2559 : กิจกรรม
โครงการเมืองน่าอยู่บ้านน่ามอง ปลูกจิตสำนึก รณรงค์คัดแยกขยะ .
การรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน.
23 / .. / 2559 : กิจกรรม
โครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว.
เพื่อให้ผู้นำกลุ่มอาสา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ให้รับรู้ถึงโทษทัณฑ์ และความคุ้มครองทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือ
21 / .. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจำปี 59.
เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในชุมชนทั้ง 20 ชุมชน โดยได้เริ่มกิจกรรมระหว่างเดือนมิ.ย. - ก.ค. .
11 / .. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ .
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ
6 / .. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เทศบาลเมืองระนอง.
3 / .. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล.
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาและตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา.
31 / .. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 59.
เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย แก้ไขปัญหาเหตุไฟไหม้เบื้องต้น เพื่อลดความสูญเสีย วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองระนอง นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 240 คน.
27 / .. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล.
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา.
17 / .. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง).
17 / .. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา.
5 / .. / 2559 : กิจกรรม
ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559.
วันนี้ (5 พ.ค.59 ) เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม อบจ.ระนอง ได้มีพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วม.

ѧʴ˹ҷ <- 10/41 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com