4 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
จังหวัดระนองแจ้งฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางพื้นที่.
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 60 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น อาจทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมี ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง .
22 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่ง ภารโรง.
21 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
อบรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก.
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการเกิดโรคเรื้อรัง และสามารถกลับไปใช้ในครอบครัวของตนเองด้วย .
14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ เขาสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา.
ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำให้มีการระบาย เมื่อมวลน้ำฝนมาระลอกใหม่ พร้อมปรับภูมิทัศน์ สองข้างทางให้ดูสวยงาม.
14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาขาวิชาเอกทั่วไป) ปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม.
14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
กำหนดการเลือสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป.
14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศล. .
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ . .
14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.). .
เป็นการให้ความรู้แก่อาสาสมัคร เพื่อนำไปถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการดูแลสมาชิก เช่นการชักชวนกันออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกครอบครัวได้ปลอดจากโรค. .
1 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง เข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่..สู่โลกยั่งยืน.
เพื่อรับฟังการชี้แจงและแนะนำการกรอกข้อมูลในแบบรายงาน เป็นข้อมูลและผลงานอันเป็นความพยายามในการพิทักษ์รักษาสภาพภูมิอากาศโลก โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.
29 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
กิจกรรมนำร่องปลูกดอกดาวเรืองให้เหลืองอร่ามทั้งเมืองระนอง.
พร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนในเดือนตุลาคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด.
29 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง เปิดประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2560.
สุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ได้รับเลือกจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองระนอง นายธนิต กุลสุนทร รองประธานสภา และว่าที่ ร.ต.จิรวัตน์ จันทนา เลขานุการสภา .
24 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานในสถานศึกษา.
17 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) ลงพื้นที่ล้างถนน และขุดลอกคูระบายน้ำ.
เพื่อรับน้ำที่มาจากสถานการณ์ฝนตกในขณะนี้ ตามนโยบายการให้บริการประชาชนอย่างทันท่วงที ของนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมือง.
17 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลโรคเอดส์.
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับและแจกถุงยางอนามัย ในเขตพื้นที่เสี่ยง.
16 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
ซ่อมแซมและทำความสะอาดพื้นที่ลู่วิ่งบ่อน้ำร้อน.
ตามที่ได้มีบุคคลทำลายเสาไฟบริเวณดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เทศบาลเมืองระนอง 077 811422.
16 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง จัดโครงการอสม.เฝ้าระวังยาเสพติด.
เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอสม.ในเขตเทศบาลเมืองระนอง และเฝ้าระวังกลุ่มประชาชนในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ ป้องกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดลุกลามในชุมชน และลดน้อยลงจนกระทั่งเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด .
21 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมบัญชีครัวเรือน จดแล้วไม่จน.
เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นการจดบันทึกรายรับ - รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน สามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม .
20 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล.
วันที่ 24 เมษายน ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเทศบาล โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ .
18 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ .
ปลุกเสกน้ำพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระเกจิ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เล่นสงกรานต์ผ่านอุโมงค์น้ำ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง.
12 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองระนอง รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง .
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์ .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/46 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com