14 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
เริ่มแล้วงานประเพณีลอยกระทง คุมเข้มห้ามขายและจุดโคมลอย ประทัดไฟ.
เพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของน้ำที่ได้นำมากินใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งขอขมาลาโทษในการทำให้แหล่งน้ำนั้นไม่สะอาด รวมทั้งเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ .
14 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมเกี่ยวกับการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ/ดอกไม้เพลิงและการปล่อยโคมลอย.
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินย์ของประชาชน.
10 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกวดสุนทรพจน์ถวายอาลัยและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการส่งเสริม น้อมนำพระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส แนวพระราชดำริ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต.
9 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (ยกเว้นวันหยุด ราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (กองการศึกษา) โทร. 077 - 826051.
2 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุรายใหม่ ถึง 30 พ.ย. 59.
ไปยื่นขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุรายใหม่ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดโทร 0-7782-6324.
2 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
ลงชื่อเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
มีชื่อในทะเบียนบ้าน อยู่ในตำบลเขานิเวศน์ โดยการเดินทางมี 4 รอบ คือวันที่ 8 พ.ย. วันที่27 พ.ย. วันที่16 ธ.ค. และวันที่ 4 ม.ค. 60 โดยเปิดให้ลงชื่อ ระหว่างวันที่ 1- 4 พ.ย.นี้ ถ้าหากมีผู้มาลงชื่อเกินกว่าจำนวนโควต้าที่ได้รับ 255 คน ก็จะให้มีการจับฉลาก.
23 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดเวทีประชาพิจารณ์สายไฟฟ้าลงดินและการจัดการจราจรบนถนนเรืองราษฎร์.
โครงการสายไฟฟ้าลงดินบริเวณถนนเรืองราษฎร์ จากแยกตาลาดเก่า ถึงแยกตลาดพม่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัย.
23 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองและคณะบริหารร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช.
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤต .
20 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
กระทรวงมหาดไทย กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559.
1. การออกบัตรในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว และชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ฉบับละ 100 บาท 2. การออกใบแทนใบรับ ฉบับละ 10 บาท 3. การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ฉบับละ 10 บาท .
19 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
พิธีตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารครบ 7 วัน.
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (โรงยิม อบจ) .
17 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังใหม่) .
14 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง.
เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน สร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง .
13 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดโพชฌังคปริตร และเจริญภาวนาจิต .
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง .
10 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
แห่อิวเก้งสุดยิ่งใหญ่ ม้าทรง 899 องค์ เล่นประทัดเก้า 9 ล้านนัด ขบวนยาวกว่า 3 กิโลเมตร .
ม้าทรงโรงพระต่างๆ 899 องค์ ทั้งชายและหญิง แสดงอิทธิฤทธิ์สุดหวาดเสียว ขณะแห่พระประทับทรงองค์เทพเจ้าพร้อมจุดประทัด 9 ล้านนัด ประชาชนใส่ชุดขาวร่วมตั้งโต๊ะรับพระตลอดระยะทาง .
10 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์จัดค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้.
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการเข้าฐานภายในโรงเรียน และช่วงบ่ายเป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่ .
4 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
งานทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองระนอง เปิดให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวัน.
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และผู้มาติดต่อราชการได้อย่างครบถ้วย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล.
2 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
เปิดแล้ว งานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2559.
เพื่อส่งเสริมประเพณีอันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ในการถือศีล การละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 1-9 ต.ค. 59 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง.
28 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน.
เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีการดำเนินมาตรฐานการด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ต่อบุคลากรในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร.
24 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
เปตองต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2.
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จึงได้จัดการแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้มาออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พร้อมผนึกพลังกันในการต้านภัยยาเสพติดและสร้างกระแสให้ประชาชน ได้ตระหนักเห็นโทษพิษภัย ผลกระทบของยาเสพติดที่เกิด และเป็นการ
23 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเขานิเวศน์.
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ และประสานการดำเนินงานวัฒนธรรม ซึ่งภาคประชาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วม .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/43 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com