5 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรม
ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559.
วันนี้ (5 พ.ค.59 ) เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม อบจ.ระนอง ได้มีพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วม.
4 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการหมักเศษอาหารสู่อีเอ็ม .
วันนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์การเรียนรู้ของอสม.ในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งในคูระบายน้ำ และตัดวงจรชีวิตลูกน้ำ ซึ่งจะเป็นแนวทางป้องกันโรคไข้เลือดออกในทางอ้อม.
22 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล .
จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันที่ 24 เมษายน ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเทศบาล โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ โดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล
17 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559.
ปลุกเสกน้ำพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดง การละเล่นพื้นเมือง เล่นสงกรานต์ผ่านอุโมงค์น้ำ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง.
11 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม
“สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย” จัดถนนปลอดแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์.
จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง ถนนเรืองราษฎร์ และถนนชลระอุเส้นบ่อน้ำร้อน และหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง .
7 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น.
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง.
30 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา.
28 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
เริ่มแล้วบาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 17.
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของเด็กเยาวชน และประชาชนที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอล จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 3 เมษายน 2557 ที่โรงยิมส์เนเซี่ยมเทศบาลเมืองระนอง.
17 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเมืองประจำปี 2559.
เป็นการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ ของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อที่เทศบาลเมืองระนองจะได้นำข้อสรุปที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล .
16 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเตือนระวังอัคคีภัยช่วงหน้าแล้ง ประสบเหตุแจ้ง 199.
เนื่องจากช่วงฤดูร้อนมีสภาพอากาศแห้งแล้ง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ตรวจสอบอุปกรณ์สายไฟในบ้าน ประสบเหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 .
15 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง.
14 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์.
นักเรียนที่ผ่านการศึกษาจบหลักสูตรทั้งสามระดับ จำนวน 95 คน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียน เพื่อเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับขั้นสูงต่อไป.
11 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดสัมมนาถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน.
เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดระนอง รวมทั้งเพื่อให้สถิติอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง.
9 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ทำความสะอาดริมคลองหาดส้มแป้น โครงการทำดีถวายพ่อ .
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณพื้นที่ริมคลองหาดส้มแป้น ในโครงการทำดีถวายดีร่วมพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน .
4 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูระดับมัธยมศึกษา.
1 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ปศุสัตว์จังหวัดออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองระนอง.
เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดขึ้น .
24 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศเลื่อนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดเทศบาลเมืองระนอง.
19 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมือง.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีสวมยอดเสาหลักเมือง และทรงเปิดศาลหลักเมืองเมื่อปี พ.ศ.2533 .
19 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรม
เปิดแล้วเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง.
นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.
19 / ก.พ. / 2559 : กิจกรรม
ปิถถนนเปิดงานตรุษจีนเรืองราษฎร์วันแรกสี่โมงเย็น.
ห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนเรืองราษฎร์ ตั้งแต่สี่แยกตลาดเก่าถึงสามแยกรัตนสิน วันที่ 8 ก.พ. สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืน วันที่ 9-10 ก.พ. ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน ในงานตรุษจีนเรืองราษฎร์ 8-10 ก.พ.59.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/40 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com