22 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ.
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
22 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561.
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.
22 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
จิตอาสาเทศบาลเมืองระนองร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์คอซู้เจียง.
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.
10 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
เปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2561.
เพื่อส่งเสริมประเพณีอันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ในการถือศีล การละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 9-17 ต.ค. 61 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง.
9 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ร่วมกับทีมวิสาหกิจชุมชนจัด Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล.
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 .
4 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
งานแถลงข่าวประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2561.
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2561 บริเวณ ลานอนุสาวรีย์คอซู้เจียง เทศบาลเมืองระนอง.
25 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
เปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองระนอง กิจกรรม โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม.
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองระนอง การปลูกฝัง ให้เด็กและเยาวชน มีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงานร่วมกัน.
25 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดการแข่งขันฟุตซอลระดับเยาวชนชาย.
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดทักษะด้านความคิดและด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ แข่งขันระหว่างวันที่ 21- 24 กันยายน 2561.
21 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เปิดโครงการ Open House.
เพื่อนำเสนอผลงานของโรงเรียนและเด็กนักเรียน สร้างความสัมพันธ์และเวทีแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษา.
20 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
แถลงการณ์เรื่อง การร้องเรียนตลาดเย็นสวนสุขภาพเทศบาลเมืองระนอง.
เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนจังหวัดระนองได้ใช้ประโยชน์สำหรับการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป ให้ผู้ประกอบการขายสินค้า รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการขายสินค้า ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑.
20 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
ชุมชนสะพานยูงรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน .
ในพิธีดังกล่าวได้มีการมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเข็มที่ระลึกกองทุนแม่ของแผ่นดิน .
15 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด.
ติด เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และปลอดภัยจากยาเสพ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคี .
13 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า .
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้เกิดความตะหนักในการป้องกันโรค โดยนำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนและรับวัคซีนทุกปี .
13 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร.
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลเมืองระนอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ตาม Thailand 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่.
5 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น.
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถ นำความรู้จากการอบรม ไปต่อยอดสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
5 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม .
เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้กลุ่มเป้าหมายหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างจริงจังลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่เป็นภัยเงียบได้อย่างถาวร .
4 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดอบรมเจ้าบ้านน้อยเมืองระนอง.
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ของจังหวัดระนอง จนก่อให้เกิดทักษะ สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสู่บุคคลอื่น .
30 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
กิจกรรมฝึกอาชีพทำขนมจีบและซาลาเปาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองระนอง.
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการที่ดี เกิดความสุขทางจิตใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกอาชีพ ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรม และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน.
30 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองและชมรม อสม. จัดโครงการเฝ้าระวังคนไทยห่างไกลเอดส์.
เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยง จัดการอบรมระหว่างวันที่ 30 ? 31 สิงหาคม 2561 .
30 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองและชมรม อสม. จัดโครงการเฝ้าระวังคนไทยห่างไกลเอดส์.
เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ เทศบาลเมืองระนองและชมรม อสม. ต.เขานิเวศน์ จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง คนไทย ห่างไกลเอดส์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com