13 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า .
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้เกิดความตะหนักในการป้องกันโรค โดยนำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนและรับวัคซีนทุกปี .
13 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร.
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลเมืองระนอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ตาม Thailand 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่.
5 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น.
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถ นำความรู้จากการอบรม ไปต่อยอดสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
5 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม .
เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้กลุ่มเป้าหมายหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างจริงจังลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่เป็นภัยเงียบได้อย่างถาวร .
4 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดอบรมเจ้าบ้านน้อยเมืองระนอง.
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ของจังหวัดระนอง จนก่อให้เกิดทักษะ สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสู่บุคคลอื่น .
30 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
กิจกรรมฝึกอาชีพทำขนมจีบและซาลาเปาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองระนอง.
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการที่ดี เกิดความสุขทางจิตใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกอาชีพ ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรม และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน.
30 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองและชมรม อสม. จัดโครงการเฝ้าระวังคนไทยห่างไกลเอดส์.
เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยง จัดการอบรมระหว่างวันที่ 30 ? 31 สิงหาคม 2561 .
30 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองและชมรม อสม. จัดโครงการเฝ้าระวังคนไทยห่างไกลเอดส์.
เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ เทศบาลเมืองระนองและชมรม อสม. ต.เขานิเวศน์ จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง คนไทย ห่างไกลเอดส์
29 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง.
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีพฤติกรรมที่ดีในการพัฒนาร่วมกัน แก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองและ สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานเทศบาลฯ และชุมชน.
27 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองเปิดโครงการอบรมอปพร.รุ่นที่ ๗.
โดยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมในพิธี.
23 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษา ปลูกฝังการเล่นกีฬา และเพื่อความสามัคคี .
นายภัทรภานุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วม.
22 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส.
โดยมีนายภัทรภานุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการจากเขตเทศบาลเมืองระนอง .
21 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมหมอชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพตัวเองอย่างยั่งยืน.
เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งระดับบุคคลและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ด้วยการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนง่ายๆ อันเป็นการเชื่อมประสานการดูแลสุขภาพจากชุมชนสู่ครัวเรือน บนหลักการสาธารณสุขมูลฐาน.
20 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ.
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมระนองในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี พร้อมสนับสนุนให้จังหวัดระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ .
20 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมบ่อน้ำแร่รักษะวาริน .
พร้อมสนับสนุนการพัฒนาน้ำแร่ร้อน ตามยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และต้อนรับพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่มาใช้บริการน้ำแร่ร้อน ในโอกาสที่มาประชุมครม. ระนอง-ชุมพร.
17 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบป้ายร้านค้าปลอดโฟม .
เทศบาลเมืองระนองได้ดำเนินการ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม .
17 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง.
โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเหมาะสม สมดุล โดยช่วยปลูกต้นไม้ สร้างป่า ดูแลรักษาป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง.
14 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9.
ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า.
8 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ประดู่เกม.
เพื่อพัฒนาการกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านเขา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป สนใจกีฬาหลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนานักกีฬา และทักษะการกีฬาของนักเรียน.
3 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและตำบล.
เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2561 .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com