31 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยส่งต่อไปยังผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ .
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 หลังจากร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ได้มีพิธีทางศาสนาอิสลามและคริสต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ จากนั้นมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี .
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมพิธีทำทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา.
เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นรักษาศีล 5 เพื่อสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน.
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 .
26 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับหน่วยงาน ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา.
เพื่อสนับสนุนศาสนกิจและพิธีกรรมของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว.
24 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายอำเภอเมืองระนอง เปิดโครงการอาชีพศึกษา กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ.
เพื่อเป็นการฝึกทักษะ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริม ลดภาระของครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์.
18 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ.
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน .
18 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและอสม. เดินรณรงค์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก .
เพื่อให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วย โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แจกทรายอะเบท ยาทากันยุง ปลาหางนกยูงในย่านธุรกิจการค้าบริเวณถนนท่าเมือง-เรืองราษฎร์ .
16 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิดงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม บ้านร้อยปีเทียนสือ .
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โดดเด่น ออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม.
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ.
ด้วยด้วยเครื่องมือการสอนคิด Thinking Tools ตามแนวทาง Thinking School King?s School เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา เพิ่มพูนทักษะ เทคนิคการเรียนการสอน.
3 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ผู้ว่าราชการฯ เปิดโครงการอาชีพศึกษา สอนปักผ้าถุงและถักเคสโทรศัพท์ให้เด็กนักเรียน.
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพในการสร้างงาน และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว .
18 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลเมืองระนอง.
12 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง.
โดยในส่วนของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามมีเด็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 781 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์จำนวน 499 คน .
6 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการ ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายเป็นศูนย์.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรคมากขึ้น และสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และเมื่อมีอาการสงสัยสามารถเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว และป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคในชุมชนได้ .
6 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมรวมพลังเดินวิ่งเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก.
จัดขึ้นเพื่อให้ชาวระนองได้ตระหนักและมีจิตสำนึก ว่าทำยังไงไม่ให้ทิ้งขยะในที่สาธารณะและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเริ่มต้นของจังหวัดระนองที่จะจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ .
5 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย.
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ.
4 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวต้อนรับและรับประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย.
จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง.
4 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองรับหนังสือเปิดผนึกและร่วมกิจกรรมวันจักรยานโลก.
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเล่นเกมส์ การเสวนาปัญหาและความต้องการของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และการยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เพื่อให้หน่วยงานราชการได้มีการบูรณาการและพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน.
4 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก.
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9ที่พระองค์ท่านได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่า ?ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม?.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com