29 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง.
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีพฤติกรรมที่ดีในการพัฒนาร่วมกัน แก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองและ สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานเทศบาลฯ และชุมชน.
27 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองเปิดโครงการอบรมอปพร.รุ่นที่ ๗.
โดยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมในพิธี.
23 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษา ปลูกฝังการเล่นกีฬา และเพื่อความสามัคคี .
นายภัทรภานุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วม.
22 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส.
โดยมีนายภัทรภานุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการจากเขตเทศบาลเมืองระนอง .
21 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมหมอชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพตัวเองอย่างยั่งยืน.
เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งระดับบุคคลและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ด้วยการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนง่ายๆ อันเป็นการเชื่อมประสานการดูแลสุขภาพจากชุมชนสู่ครัวเรือน บนหลักการสาธารณสุขมูลฐาน.
20 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ.
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมระนองในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี พร้อมสนับสนุนให้จังหวัดระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ .
20 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมบ่อน้ำแร่รักษะวาริน .
พร้อมสนับสนุนการพัฒนาน้ำแร่ร้อน ตามยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และต้อนรับพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่มาใช้บริการน้ำแร่ร้อน ในโอกาสที่มาประชุมครม. ระนอง-ชุมพร.
17 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบป้ายร้านค้าปลอดโฟม .
เทศบาลเมืองระนองได้ดำเนินการ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม .
17 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง.
โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเหมาะสม สมดุล โดยช่วยปลูกต้นไม้ สร้างป่า ดูแลรักษาป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง.
14 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9.
ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า.
8 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ประดู่เกม.
เพื่อพัฒนาการกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านเขา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป สนใจกีฬาหลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนานักกีฬา และทักษะการกีฬาของนักเรียน.
3 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและตำบล.
เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2561 .
31 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยส่งต่อไปยังผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ .
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 หลังจากร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ได้มีพิธีทางศาสนาอิสลามและคริสต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ จากนั้นมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี .
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมพิธีทำทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา.
เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นรักษาศีล 5 เพื่อสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน.
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 .
26 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับหน่วยงาน ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา.
เพื่อสนับสนุนศาสนกิจและพิธีกรรมของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว.
24 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายอำเภอเมืองระนอง เปิดโครงการอาชีพศึกษา กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ.
เพื่อเป็นการฝึกทักษะ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริม ลดภาระของครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์.
18 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ.
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com