20 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมบ่อน้ำแร่รักษะวาริน .
พร้อมสนับสนุนการพัฒนาน้ำแร่ร้อน ตามยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และต้อนรับพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่มาใช้บริการน้ำแร่ร้อน ในโอกาสที่มาประชุมครม. ระนอง-ชุมพร.
17 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบป้ายร้านค้าปลอดโฟม .
เทศบาลเมืองระนองได้ดำเนินการ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม .
17 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง.
โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเหมาะสม สมดุล โดยช่วยปลูกต้นไม้ สร้างป่า ดูแลรักษาป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง.
14 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9.
ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า.
8 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ประดู่เกม.
เพื่อพัฒนาการกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านเขา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป สนใจกีฬาหลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนานักกีฬา และทักษะการกีฬาของนักเรียน.
3 / ส.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและตำบล.
เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2561 .
31 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยส่งต่อไปยังผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ .
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 หลังจากร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ได้มีพิธีทางศาสนาอิสลามและคริสต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ จากนั้นมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี .
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมพิธีทำทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา.
เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นรักษาศีล 5 เพื่อสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน.
28 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 .
26 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับหน่วยงาน ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา.
เพื่อสนับสนุนศาสนกิจและพิธีกรรมของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว.
24 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายอำเภอเมืองระนอง เปิดโครงการอาชีพศึกษา กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ.
เพื่อเป็นการฝึกทักษะ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริม ลดภาระของครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์.
18 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ.
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน .
18 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและอสม. เดินรณรงค์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก .
เพื่อให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วย โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แจกทรายอะเบท ยาทากันยุง ปลาหางนกยูงในย่านธุรกิจการค้าบริเวณถนนท่าเมือง-เรืองราษฎร์ .
16 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิดงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม บ้านร้อยปีเทียนสือ .
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โดดเด่น ออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม.
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ.
ด้วยด้วยเครื่องมือการสอนคิด Thinking Tools ตามแนวทาง Thinking School King?s School เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา เพิ่มพูนทักษะ เทคนิคการเรียนการสอน.
3 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ผู้ว่าราชการฯ เปิดโครงการอาชีพศึกษา สอนปักผ้าถุงและถักเคสโทรศัพท์ให้เด็กนักเรียน.
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพในการสร้างงาน และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว .
18 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลเมืองระนอง.
12 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง.
โดยในส่วนของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามมีเด็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 781 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์จำนวน 499 คน .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com