1 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ.
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ.
30 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับพุทธศาสนิกชนแห่ผ้าห่มเจดีย์ดาธุเนื่องในวันวิสาขบูชา.
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นักถือพระพุทธศาสนา และผู้เลื่อมใสศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี.
25 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี.
เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาดำรงสุจริตมหิศร (คอซูเจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก ที่มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเมืองระนองให้เจริญก้าวหน้า กลายเป็นเมืองชั้นเอกของประเทศ.
25 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่องหลักเกณฑ์การขอใช้น้ำแร่ร้อน จากสวนสาธารณะรักษะวาริน และการกำหนดอัตราค่าน้ำแร่.
โดยได้ยกเลิกประกาศการกำหนดอัตราน้ำแร่ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2552 และให้ประกาศฉบับใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561.
25 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 61.
เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น ทั้งในขณะก่อนเกิดเหตุ และขณะเกิดเหตุการณ์ การแก้ไขปัญหาเหตุไฟไหม้และใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้นได้.
18 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนบ้านในวง อ.ละอุ่น จ.ระนอง.
ทรงติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินการของโรงเรียน และโครงการต่างๆ นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมรับเสด็จฯ.
9 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส.
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าในชีวิตและพร้อมที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นการการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น.
1 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองระนอง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่เลือกสรรฯ.
25 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล.
ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเทศบาล โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ ให้ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนานาอารยะประเทศ.
17 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561.
ปลุกเสกน้ำพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การละเล่นแบบไทย เล่นสงกรานต์ผ่านอุโมงค์น้ำ ณ สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองระนอง.
17 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ .
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวอวยพร ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดระนอง ปกป้องคุ้มครองให้ทุกคน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป.
11 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมขบวนแห่พระพุทธนวราชบพิตรเนื่อง ในเทศกาลสงกรานต์.
เพื่อให้ประชาชนร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และตลอดเส้นทางมีประชาชนรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอ.
11 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์.
เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2561 .
5 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิด สวนป่าประชารัฐรักษะวาริน
ประชาชนได้ศึกษาธรรมชาติและมีที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่กลางเมืองระนอง โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน?เพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.
4 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองระนอง.
3 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
พิธีเปิดบาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 18.
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของเด็กเยาวชน และประชาชนที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอลให้ได้มีโอกาสแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีในหมู่นักกีฬา รวมทั้งเพื่อพัฒนามาตรฐานการเล่นกีฬาบาสเกตบอล.
30 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้เยาวชน .
ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2561 ประกอบด้วย กีฬาเทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ฟุตบอล บาสเกตบอล และเปตอง เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย.
26 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน.
วันที่ 26-27 มี.ค. ที่โรงจอดรถบริษัทมิตรทัวร์ระนอง 28-29 มี.ค. ที่ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนโรงกลวง ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น..
23 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมเปิดงาน อาบน้ำแร่ แลระนอง ปี 2561.
นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองได้ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณที่เทศบาลเมืองระนองที่ได้สนับสนุนการงานในครั้งนี้จากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองด้วย.
19 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม.
วาระสำคัญ การการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่และแจ้งแผนปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com