18 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและอสม. เดินรณรงค์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก .
เพื่อให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วย โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แจกทรายอะเบท ยาทากันยุง ปลาหางนกยูงในย่านธุรกิจการค้าบริเวณถนนท่าเมือง-เรืองราษฎร์ .
16 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิดงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม บ้านร้อยปีเทียนสือ .
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โดดเด่น ออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม.
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ.
ด้วยด้วยเครื่องมือการสอนคิด Thinking Tools ตามแนวทาง Thinking School King?s School เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา เพิ่มพูนทักษะ เทคนิคการเรียนการสอน.
3 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม
ผู้ว่าราชการฯ เปิดโครงการอาชีพศึกษา สอนปักผ้าถุงและถักเคสโทรศัพท์ให้เด็กนักเรียน.
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพในการสร้างงาน และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว .
18 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลเมืองระนอง.
12 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง.
โดยในส่วนของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามมีเด็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 781 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์จำนวน 499 คน .
6 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการ ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายเป็นศูนย์.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรคมากขึ้น และสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และเมื่อมีอาการสงสัยสามารถเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว และป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคในชุมชนได้ .
6 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมรวมพลังเดินวิ่งเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก.
จัดขึ้นเพื่อให้ชาวระนองได้ตระหนักและมีจิตสำนึก ว่าทำยังไงไม่ให้ทิ้งขยะในที่สาธารณะและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเริ่มต้นของจังหวัดระนองที่จะจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ .
5 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย.
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ.
4 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวต้อนรับและรับประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย.
จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง.
4 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองรับหนังสือเปิดผนึกและร่วมกิจกรรมวันจักรยานโลก.
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการเล่นเกมส์ การเสวนาปัญหาและความต้องการของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และการยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เพื่อให้หน่วยงานราชการได้มีการบูรณาการและพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน.
4 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก.
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9ที่พระองค์ท่านได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่า ?ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม?.
1 / มิ.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ.
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ.
30 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับพุทธศาสนิกชนแห่ผ้าห่มเจดีย์ดาธุเนื่องในวันวิสาขบูชา.
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นักถือพระพุทธศาสนา และผู้เลื่อมใสศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี.
25 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี.
เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาดำรงสุจริตมหิศร (คอซูเจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก ที่มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเมืองระนองให้เจริญก้าวหน้า กลายเป็นเมืองชั้นเอกของประเทศ.
25 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่องหลักเกณฑ์การขอใช้น้ำแร่ร้อน จากสวนสาธารณะรักษะวาริน และการกำหนดอัตราค่าน้ำแร่.
โดยได้ยกเลิกประกาศการกำหนดอัตราน้ำแร่ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2552 และให้ประกาศฉบับใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561.
25 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 61.
เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น ทั้งในขณะก่อนเกิดเหตุ และขณะเกิดเหตุการณ์ การแก้ไขปัญหาเหตุไฟไหม้และใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้นได้.
18 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนบ้านในวง อ.ละอุ่น จ.ระนอง.
ทรงติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินการของโรงเรียน และโครงการต่างๆ นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมรับเสด็จฯ.
9 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส.
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าในชีวิตและพร้อมที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นการการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น.
1 / พ.ค. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองระนอง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่เลือกสรรฯ.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com