14 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม
พิธีลอยกระทงประจำปี 2560..
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้มีพิธีลอยกระทงประจำปี 2560.
30 / ต.ค. / 2560 : กิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองระนองร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้.
ได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลบางนอน ขอกำลังเข้าร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ใช้เวลาทั้งหมดราว 1 ชั่วโมง โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต .
30 / ต.ค. / 2560 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองและคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์.
จากนั้น ประธานในพิธอัญเชิญพระโกศเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ขึ้นไป ประดิษฐานบนเรือรบหลวงภูเก็ตเพื่อนำไปลอยในทะเลอันดามัน.
30 / ต.ค. / 2560 : กิจกรรม
คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลเมืองระนอง ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ .
ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง จากนั้นเวลา 23.50 น. ได้ร่วมประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย.
10 / ต.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตรพระเมรุมาศจำลอง.
ได้มีการรำบวงสรวงนาถยศัพย์ และรับศีลจากพระสงฆ์ พราหมณ์ อ่านโองการบวงสรวงจนจบ แล้วพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจึงได้สวดเจริญพระพุทธมนต์.
5 / ต.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อพ่อ.
เพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 .
2 / ต.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรม ระนอง I Feel Good วิ่งเปิดเมืองระนอง.
เริ่มจากพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง ไปยังบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน และกลับมาเข้าเส้นชัยจุดเดิม รวมระยะทาง 6.1 กม. ปรากฎว่าทีมนักวิ่งจากวิทยาลัยการพละศึกษาจ.ชุมพร วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรก คว้าถ้วยชนะเลิศไปครอง .
22 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดการแข่งขันฟุตซอลระดับเยาวชนชาย.
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดทักษะด้านความคิดและด้านกีฬา ได้สานสัมพันธ์โดยให้กีฬาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์.
21 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองระนองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร.
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองระนองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ.
18 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ.
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีการเข้าเผชิญเหตุ โดยการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสำนักงานโดยการจำลองเหตุการณ์เสมือนการเกิดขึ้นจริง .
13 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์จัดงานOpen House .
เพื่อสนองนโยบายทางการศึกษาทั้งของต้นสังกัดและภาครัฐบาล โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ .
6 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจำปี 2560.
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ตนเองและของเทศบาล เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน กับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานของเทศบาล .
6 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
กิจกรรมอบรมเจ้าบ้านเมืองระนอง ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560 .
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ของจังหวัดระนอง จนก่อให้เกิดทักษะ สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสู่บุคคลอื่น .
5 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
ผลการแข่งวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลฯ รอบชิงชนะเลิศจังหวัดระนอง ประจำปี 2560.
ประเภททีมชาย โรงเรียนมัชฌิมวิทยา ได้รับทุนการศึกษา 7500 บาท โล่รางวัล เกียรติบัตร เหรียญทอง ลูกวอลเลย์บอล 2 ใบ ประเภททีมหญิงได้รับทุนการศึกษา 7500 บาท โล่รางวัล เกียรติบัตร เหรียญทอง ลูกวอลเลย์บอล 2 ใบ.
4 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองระนอง.
ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองระนอง พ.ศ.2560.
30 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เปิดโครงการอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น การป้องกันละแก้ไขการตั้งท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นในสถานศึกษา .
29 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส.
เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย การออกกำลังกายและจิตใจ และได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย.
29 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศ (จำลอง).
เพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิต และรักษาสถานที่การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองแห่งนี้ โดยปิดทองไม้เข็มมงคล 9 ชนิด ได้แก่ ไม้ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สักทอง ไผ่สีสุก พยุง ทองหลาง กันเกรา ทรงบาดาล และไม้จากต้นขนุน.
28 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
นำโดยนายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการเมืองฯ ในการเดินทางมาราชการและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค. 60 ณ จังหวัดระนอง.
28 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามจัดโครงการพัฒนาครูสู่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและผู้เรียน.
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นตน ผ่านครูท้องถิ่นภูมิปัญญา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com