24 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
งานวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา.
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พัฒนา ทดลอง และประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ .
17 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการสุขาภิบาล.
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหารที่วางจำหน่าย รวมทั้งสามารถแนะนำความรู้ที่ได้รับให้แก่ผู้จำหน่ายอาหารรายอื่น ๆ ในพื้นที่ได้ .
16 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
กีฬาสีต้านยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม.
เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อนำไปสู่การต้านยาเสพติด และเพื่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีของคณะครู นักเรียน ดังคำขวัญในการจัดการแข่งขันว่า “สร้างน้ำใจ สร้างความรัก สร้างความสามัคคี ร่วมยินดีสู่สถาบัน”.
15 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
14 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานใน ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า .
13 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 86 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 .
13 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองมอบบ้านผู้ยากไร้.
เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 .
11 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.
11 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ.
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที.
11 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.
11 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ.
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระคุณแม่.
10 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองลงพื้นที่ขุดลอกคูคลอง รองรับการระบายน้ำฝน.
เพื่อให้น้ำไหลระบายได้สะดวก และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง นอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมรับมือมรสุมในฤดูฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึง.
10 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับชุมชนตรอกชายโสดทำดีถวายพ่อ .
กิจรรม “รวมใจเป็นหนึ่ง ทำความดีถวายพ่อ” ตามโครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง และเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีความสำคัญต่อการพัฒนาให้เกิดสังคมที่ดีและน่าอยู่.
9 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดรับสมัคร อบรมเจ้าบ้านน้อย เมืองระนอง .
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ส.ค.60 สมัครได้ที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล โทร 077 811 422.
8 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อมีมีสิทธิประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเป็นพนักงานงานจ้างสามภารกิจ.
8 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง.
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน .
2 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความสมานฉันท์.
เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ แนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม .
31 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ .
น้อมรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ ตลอดจนร่วมรู้ค่าภาษาไทย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่านสุนทรภู่หลายรายการ .
31 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560.
31 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมพิธีทำทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล.
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com