21 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองระนองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร.
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองระนองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ.
18 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ.
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีการเข้าเผชิญเหตุ โดยการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสำนักงานโดยการจำลองเหตุการณ์เสมือนการเกิดขึ้นจริง .
13 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์จัดงานOpen House .
เพื่อสนองนโยบายทางการศึกษาทั้งของต้นสังกัดและภาครัฐบาล โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ .
6 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจำปี 2560.
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ตนเองและของเทศบาล เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน กับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานของเทศบาล .
6 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
กิจกรรมอบรมเจ้าบ้านเมืองระนอง ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560 .
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ของจังหวัดระนอง จนก่อให้เกิดทักษะ สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสู่บุคคลอื่น .
5 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
ผลการแข่งวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลฯ รอบชิงชนะเลิศจังหวัดระนอง ประจำปี 2560.
ประเภททีมชาย โรงเรียนมัชฌิมวิทยา ได้รับทุนการศึกษา 7500 บาท โล่รางวัล เกียรติบัตร เหรียญทอง ลูกวอลเลย์บอล 2 ใบ ประเภททีมหญิงได้รับทุนการศึกษา 7500 บาท โล่รางวัล เกียรติบัตร เหรียญทอง ลูกวอลเลย์บอล 2 ใบ.
4 / ก.ย. / 2560 : กิจกรรม
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองระนอง.
ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองระนอง พ.ศ.2560.
30 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เปิดโครงการอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น การป้องกันละแก้ไขการตั้งท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นในสถานศึกษา .
29 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส.
เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย การออกกำลังกายและจิตใจ และได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย.
29 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีบวงสรวงการสร้างพระเมรุมาศ (จำลอง).
เพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิต และรักษาสถานที่การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองแห่งนี้ โดยปิดทองไม้เข็มมงคล 9 ชนิด ได้แก่ ไม้ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สักทอง ไผ่สีสุก พยุง ทองหลาง กันเกรา ทรงบาดาล และไม้จากต้นขนุน.
28 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
นำโดยนายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการเมืองฯ ในการเดินทางมาราชการและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค. 60 ณ จังหวัดระนอง.
28 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามจัดโครงการพัฒนาครูสู่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและผู้เรียน.
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นตน ผ่านครูท้องถิ่นภูมิปัญญา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง .
24 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
งานวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา.
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พัฒนา ทดลอง และประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ .
17 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการสุขาภิบาล.
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหารที่วางจำหน่าย รวมทั้งสามารถแนะนำความรู้ที่ได้รับให้แก่ผู้จำหน่ายอาหารรายอื่น ๆ ในพื้นที่ได้ .
16 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
กีฬาสีต้านยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม.
เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อนำไปสู่การต้านยาเสพติด และเพื่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีของคณะครู นักเรียน ดังคำขวัญในการจัดการแข่งขันว่า “สร้างน้ำใจ สร้างความรัก สร้างความสามัคคี ร่วมยินดีสู่สถาบัน”.
15 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
14 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานใน ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า .
13 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 86 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 .
13 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองมอบบ้านผู้ยากไร้.
เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 .
11 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com