23 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดเวทีประชาพิจารณ์สายไฟฟ้าลงดินและการจัดการจราจรบนถนนเรืองราษฎร์.
โครงการสายไฟฟ้าลงดินบริเวณถนนเรืองราษฎร์ จากแยกตาลาดเก่า ถึงแยกตลาดพม่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัย.
23 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองและคณะบริหารร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช.
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤต .
20 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
กระทรวงมหาดไทย กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559.
1. การออกบัตรในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว และชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ฉบับละ 100 บาท 2. การออกใบแทนใบรับ ฉบับละ 10 บาท 3. การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ฉบับละ 10 บาท .
19 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
พิธีตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารครบ 7 วัน.
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (โรงยิม อบจ) .
17 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังใหม่) .
14 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง.
เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน สร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง .
13 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดโพชฌังคปริตร และเจริญภาวนาจิต .
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง .
10 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
แห่อิวเก้งสุดยิ่งใหญ่ ม้าทรง 899 องค์ เล่นประทัดเก้า 9 ล้านนัด ขบวนยาวกว่า 3 กิโลเมตร .
ม้าทรงโรงพระต่างๆ 899 องค์ ทั้งชายและหญิง แสดงอิทธิฤทธิ์สุดหวาดเสียว ขณะแห่พระประทับทรงองค์เทพเจ้าพร้อมจุดประทัด 9 ล้านนัด ประชาชนใส่ชุดขาวร่วมตั้งโต๊ะรับพระตลอดระยะทาง .
10 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์จัดค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้.
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการเข้าฐานภายในโรงเรียน และช่วงบ่ายเป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่ .
4 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
งานทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองระนอง เปิดให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวัน.
เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และผู้มาติดต่อราชการได้อย่างครบถ้วย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล.
2 / ต.ค. / 2559 : กิจกรรม
เปิดแล้ว งานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2559.
เพื่อส่งเสริมประเพณีอันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ในการถือศีล การละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 1-9 ต.ค. 59 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง.
28 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน.
เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีการดำเนินมาตรฐานการด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ต่อบุคลากรในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร.
24 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
เปตองต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2.
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จึงได้จัดการแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้มาออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พร้อมผนึกพลังกันในการต้านภัยยาเสพติดและสร้างกระแสให้ประชาชน ได้ตระหนักเห็นโทษพิษภัย ผลกระทบของยาเสพติดที่เกิด และเป็นการ
23 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเขานิเวศน์.
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ และประสานการดำเนินงานวัฒนธรรม ซึ่งภาคประชาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วม .
23 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ก่อนวัยเรียน.
ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมรับผิดชอบและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้สุขภาพในช่องปากดีขึ้น.
16 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัด .
แข็งแรง เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครูและผู้บริหารในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ท
16 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดโครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและการปั่นจักรยาน (Walk and bike).
เป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ต่างๆ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดกิจกรรมนำร่อง คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณรอบโรงเรียน ต่อการเดินและการปั่นจักรยานของเด็กนักเรียน .
10 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประปาหยุดจ่ายน้ำ .
(เสาร์ที่ 10 ก.ย.59 ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการประสานท่อ PE ขนาด 110 มม. ใน ส่งผลให้น้ำประปาจะไม่ไหลในพื้นที่บริเวณตั้งแต่สี่แยกอนามัยด่าน ถึงสามแยกร่วมจิตร ฝั่งป่าชายเลน และบริเวณชุมชนหัวท่าทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป.
6 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพพนักงานเทศบาลสำหรับตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล).
6 / ก.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฎิบัติการ.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com