14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศล. .
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ . .
14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.). .
เป็นการให้ความรู้แก่อาสาสมัคร เพื่อนำไปถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการดูแลสมาชิก เช่นการชักชวนกันออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกครอบครัวได้ปลอดจากโรค. .
1 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง เข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่..สู่โลกยั่งยืน.
เพื่อรับฟังการชี้แจงและแนะนำการกรอกข้อมูลในแบบรายงาน เป็นข้อมูลและผลงานอันเป็นความพยายามในการพิทักษ์รักษาสภาพภูมิอากาศโลก โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.
29 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
กิจกรรมนำร่องปลูกดอกดาวเรืองให้เหลืองอร่ามทั้งเมืองระนอง.
พร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนในเดือนตุลาคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด.
29 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง เปิดประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2560.
สุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ได้รับเลือกจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองระนอง นายธนิต กุลสุนทร รองประธานสภา และว่าที่ ร.ต.จิรวัตน์ จันทนา เลขานุการสภา .
24 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานในสถานศึกษา.
17 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) ลงพื้นที่ล้างถนน และขุดลอกคูระบายน้ำ.
เพื่อรับน้ำที่มาจากสถานการณ์ฝนตกในขณะนี้ ตามนโยบายการให้บริการประชาชนอย่างทันท่วงที ของนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมือง.
17 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลโรคเอดส์.
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับและแจกถุงยางอนามัย ในเขตพื้นที่เสี่ยง.
16 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
ซ่อมแซมและทำความสะอาดพื้นที่ลู่วิ่งบ่อน้ำร้อน.
ตามที่ได้มีบุคคลทำลายเสาไฟบริเวณดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เทศบาลเมืองระนอง 077 811422.
16 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง จัดโครงการอสม.เฝ้าระวังยาเสพติด.
เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอสม.ในเขตเทศบาลเมืองระนอง และเฝ้าระวังกลุ่มประชาชนในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ ป้องกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดลุกลามในชุมชน และลดน้อยลงจนกระทั่งเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด .
21 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมบัญชีครัวเรือน จดแล้วไม่จน.
เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นการจดบันทึกรายรับ - รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน สามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม .
20 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล.
วันที่ 24 เมษายน ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเทศบาล โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ .
18 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ .
ปลุกเสกน้ำพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระเกจิ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เล่นสงกรานต์ผ่านอุโมงค์น้ำ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง.
12 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองระนอง รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง .
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์ .
12 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง ทำความสะอาดริมคลองหาดส้มแป้น โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง.
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ริมคลองหาดส้มแป้น ในโครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง เพื่อร่วมพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน .
11 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์.
ที่ห้องประชุมทองอุไร เจ้าเรือนสปา โรงพยาบาลระนอง นายสมศักดิ์ เวชพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายนริศ น้อยราช และนายสันติ ศุภสินถาวรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง.
11 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
จังหวัดระนองกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์และเขตปลอดแอลกอฮอล์.
ในจังหวัดระนอง 9 จุด ระหว่างเวลา 11.00 - 19.00 น. เพื่อสร้างความปลอดภัย ปลูกฝังค่านิยมในการเล่นสงกรานต์ที่ถูกต้อง.
11 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการ “เด็กทั่วไทย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ”.
เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง ในการป้องกันการจมน้ำ ฝึกหัดให้เยาวชนได้มีความรู้ และสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ.
31 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้เยาวชน .
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ฟุตซอล บาสเกตบอล เปตอง ให้แก่เด็กและเยาวชนฟรี ในช่วงฤดูร้อนระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2560 เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย.
31 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.ระนอง นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองระนอง .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com