8 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อมีมีสิทธิประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเป็นพนักงานงานจ้างสามภารกิจ.
8 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง.
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน .
2 / ส.ค. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนองจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความสมานฉันท์.
เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ แนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม .
31 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ .
น้อมรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ ตลอดจนร่วมรู้ค่าภาษาไทย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่านสุนทรภู่หลายรายการ .
31 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560.
31 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมพิธีทำทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล.
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา .
26 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก.
เพื่อให้แกนนำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มีทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยมีแกนนำชุมชนจาก 19 ชุมชน เข้าร่วมจำนวน 60 คน.
25 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ.
25 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560.
รวมทั้งสิ้น 218,812,900 บาท เป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 196,902,000 บาท งบประมาณประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 21,910,900 บาท ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560.
24 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการ “ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย”.
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิในของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย.
21 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 .
19 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
โรงเรียนเขานิเวศน์อบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด .
เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสง.
18 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท ปลาหางนกยูง .
เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ช่วยกันกำจัดยุงลายพาหะนำโรค และลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก บริเวณถนนท่าเมือง-เรืองราษฎร์ .
17 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
งานป้องกันตัดไม้ล้มข้างหอพระเหตุลมกรรโชก.
นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน เร่งสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่หอพระเก้าเกจิ ตัดต้นไม้ที่ล้มจากสาเหตุลมกรรโชก พร้อมทั้งเตือนประชาชนที่มีต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้าน ให้ระวังเหตุ จากฝนและลมกรรโชก ประสบปัญหาในเขตเทศบาลเมืองระนอง แจ้งเหตุได้ 24 ชั่วโม
13 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ขอเชิญลงทะเบียนกราบถวายบังคมพระบรมศพ.
ผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองระนอง (ต.เขานิเวศน์) และยังไม่เคยกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงทะเบียนเพื่อเดินทางเข้าเฝ้าฯ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม .
11 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
มอบเก้าอี้สุขาพาสุข จังหวัดระนองเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.
โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง หลังจากนั้นได้นำไปมอบให้ นายนิน แก้วปู่วัด บ้านเลขที่ 2/88 ชุมชนร่วมจิตร ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว.
7 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโรงเรียน.
ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข.
6 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับหน่วยงาน ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา.
เพื่อสนับสนุนศาสนกิจและพิธีกรรมของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว.
5 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศเลื่อนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาขาวิชาเอกทั่วไป).
5 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาขาวิชาเอกทั่วไป).

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com