28 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรม
โครงการเมืองน่าอยู่บ้านน่ามอง ปลูกจิตสำนึก รณรงค์คัดแยกขยะ .
การรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน.
23 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรม
โครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว.
เพื่อให้ผู้นำกลุ่มอาสา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ให้รับรู้ถึงโทษทัณฑ์ และความคุ้มครองทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือ
21 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจำปี 59.
เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในชุมชนทั้ง 20 ชุมชน โดยได้เริ่มกิจกรรมระหว่างเดือนมิ.ย. - ก.ค. .
11 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ .
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ
6 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เทศบาลเมืองระนอง.
3 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล.
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาและตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา.
31 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 59.
เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย แก้ไขปัญหาเหตุไฟไหม้เบื้องต้น เพื่อลดความสูญเสีย วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองระนอง นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 240 คน.
27 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล.
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา.
17 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง).
17 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา.
5 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรม
ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559.
วันนี้ (5 พ.ค.59 ) เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม อบจ.ระนอง ได้มีพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วม.
4 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการหมักเศษอาหารสู่อีเอ็ม .
วันนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์การเรียนรู้ของอสม.ในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งในคูระบายน้ำ และตัดวงจรชีวิตลูกน้ำ ซึ่งจะเป็นแนวทางป้องกันโรคไข้เลือดออกในทางอ้อม.
22 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล .
จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันที่ 24 เมษายน ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเทศบาล โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ โดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล
17 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559.
ปลุกเสกน้ำพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดง การละเล่นพื้นเมือง เล่นสงกรานต์ผ่านอุโมงค์น้ำ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง.
11 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม
“สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้าปลอดภัย ใช้น้ำน้อย” จัดถนนปลอดแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์.
จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง ถนนเรืองราษฎร์ และถนนชลระอุเส้นบ่อน้ำร้อน และหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง .
7 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น.
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง.
30 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา.
28 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
เริ่มแล้วบาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 17.
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของเด็กเยาวชน และประชาชนที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอล จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 3 เมษายน 2557 ที่โรงยิมส์เนเซี่ยมเทศบาลเมืองระนอง.
17 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเมืองประจำปี 2559.
เป็นการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ ของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อที่เทศบาลเมืองระนองจะได้นำข้อสรุปที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล .
16 / มี.ค. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเตือนระวังอัคคีภัยช่วงหน้าแล้ง ประสบเหตุแจ้ง 199.
เนื่องจากช่วงฤดูร้อนมีสภาพอากาศแห้งแล้ง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ตรวจสอบอุปกรณ์สายไฟในบ้าน ประสบเหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com