หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน

     ห้องนายกเทศมนตรี    

077 811 167

     สำนักปลัดเทศบาล

077 811 422

     ห้องปลัดเทศบาล

077 822 157

     กองคลัง  

077 833 212

     กองการศึกษา 

077 826 051

     กองวิชาการและแผนงาน   

077 825 873

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

077 826 052

     กองช่าง

077 826 050

     กองสวัสดิการสังคม 

077 826 324

     ศูนย์บริการสาธารณสุข(อนามัยด่าน)

077 822 706

     งานทะเบียนราษฎร 

077 821 906

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง)

077 811 069,199

     สถานธนานุบาล

077 811 797

     งานพัสดุ

077 823 838

     โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 

077 811 294

     โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

077 811 457

     โทรสาร 

077 811 888

                         
                                
                       
                                                                    
                                                         
                  
                                                
                                                      
                                                                   
                       
                          
                                                                   

                                

 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com